• 12 Sep. 2022
 • 8 min

Stimulent de inserție 2022 – condiții de acordare și valoarea acestuia

stimulent de insertie

Dacă ai în plan să-ți reiei cariera după concediul de creștere copil, află că ai dreptul la un stimulent de inserție, plătit de către stat. Cele mai importante dileme ramân însă: când să revii la job astfel încât să te încadrezi pentru acest stimulent? Care sunt cele mai noi prevederi legale privind valoarea indemnizației de inserție ? Diferă în funcție de momentul întoarcerii la job? Găsești răspunsurile în articol, astfel încât să poți lua cele mai bune decizii pentru tine și familia ta.

Legea stimulentului de inserție

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor menționează în articolul 7 – (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).

Cine are dreptul la stimulent de inserție lunar:

ART. 8 din OUG 111/2010:

(1) De indemnizaţia lunară şi stimulent de inserție prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face ţinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela. 

(4) În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulent de insertie, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:

a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
Excepție face asistentul maternal profesionist, care nu poate beneficia de aceste drepturi pentru copiii pe care îi are în grijă, ci doar pentru propriii copii.

 

Cât este stimulentul de inserție 2022

Valoarea unui stimulent de inserție diferă de momentul întoarcerii la job

Valoarea stimulentului de inserție este de 650 de lei, valoare stabilită începând cu luna aprilie a anului 2017, prin modificarea adusă articolului 7 al OUG nr. 111/2010.

Conform HG 536/2021 (care modifică HG 52/2011), publicat în În Monitorul Oficial nr. 510 din 17 mai 2021, valoarea stimulentului de inserție diferă în funcție de momentul întoarcerii la job. Astfel:

 • părinţii care se întorc la muncă înainte de împlinirea vârstei de şase luni, respectiv un an, în cazul copilului cu dizabilităţi, vor primi o sumă lunară de 1.500 lei până la împlinirea vârstei de doi ani, respectiv trei ani, a copilului. Apoi, stimulentul are o valoare de 650 lei până la împlinirea vârstei de trei ani, respectiv patru ani, a copilului;
 • părinţii care vor reveni la muncă după vârsta de şase luni a copilului, respectiv un an, vor primi un stimulent în valoare de 650 lei pe lună până când copilul va avea trei ani, respectiv patru ani în cazul celui cu dizabilităţi.

Indemnizatia de 650 de lei se păstrează pentru următoarele categorii de persoane:

 • Cele ce realizează venituri impozabile după ce copilul a împlinit șase luni sau un an, în cazul copilului cu handicap, oricând, până ce copilul împlinește doi ani sau trei ani, în cazul celor cu handicap;
 • Cele ce realizează venituri impozabile după ce copilul a împlinit doi ani, respectiv trei ani, pentru copilul cu dizabilități, oricând, până la împlinirea a trei ani sau patru ani, pentru copilul cu dizabilități.

Stimulent de inserție acordat și după ce copilul împlinește 2 ani

Dacă până în luna mai 2021, condiția pentru a primi stimulent de inserție era să te întorci la job sau să realizezi venituri impozabile cu minimum 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, respectiv 3 ani – în cazul copilului cu handicap, HG 536/2021 prevede o nouă modificare. Părinţii care se întorc la muncă după finalizarea concediului de creştere a copilului, adică după vârsta de doi ani, respectiv trei ani, a juniorului cu dizabilități primesc stimulent de inserție în valoarea de 650 de lei. În acest caz, stimulentul va fi acordat:

 1. începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri impozabile, dacă solicitantul depune cererea în acest sens în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată;
 2. începând cu data depunerii cererii, dacă aceasta este depusă după expirarea termenul de 30 de zile.

Perioadele asimilate care se iau în calcul pentru acordarea stimulentului de inserție

Pot a obține stimulentul de inserție, trebuie să fi realizat venituri  pentru o perioadă de 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului sau datei aprobării adopției. Perioadele asimilate cuprind următoarele:

 • Perioadele în care părintele a fost trimis în misiune permanentă în străinătate;
 • Perioada în care a însoțit soțul sau soția aflat/ă în misiune permanentă în străinătate;
 • Perioada în care a beneficiat de indemnizație aferentă concediului pentru carantină;
 • Perioada în care a beneficiat de indemnizație de șomaj sau a realizat perioade de stagiu de cotizare la sistemul public de pensii;
 • Perioada în care s-a aflat în evidența agenției județene pentru ocuparea forței de muncă;
 • Perioada în care a beneficiat de concediu și de indemnizație de asigurări sociale de sănătate;
 • Perioada de concediu medical pentru prevenirea îmbolnăvirii și recuperarea capacității de muncă, excluzând situațiile apărute ca urmare a unor accidente de muncă;
 • Perioada în care a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • Perioada de șomaj tehnic;
 • Perioada în care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului;
 • Perioada în care a beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului;
 • Perioada de trei luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe perioadă determinată;
 • Persoana are calitatea de doctorand;
 • Persoana a efectuat sau efectuează serviciu militar pe bază de voluntariat, a fost mobilizată, concentrată sau în prizonierat;
 • Persoana participă la cursuri de zi ale învățământului preuniversitar inclusiv ca parte a programului „A doua şansă” sau la studii universitare (licență ori master), postuniversitare, în țară sau străinătate;
 • Persoana se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea unei alte forme de învățământ preuniversitar, frecventat la zi;
 • Persoana se află în perioada dintre încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea cursurilor pentru învățământul universitar, cursuri la zi;
 • Persoana se află în perioada de 60 de zile de la încheierea cursurilor de învățământ obligatoriu, preuniversitar, universitar etc. și dorește să se angajeze;
 • Persoana se află în perioada dintre absolvirea studiilor universitare în domeniul medical, cu examenul de licență organizat în prima sesiune și începerea primului an de rezidențiat;
 • Persoana a avut concediu fără plată pentru a participa la cursuri de perfecționare profesională, la inițiativa angajatorului.

 

 

stimulent insertie

Care este primul pas pentru a-l obține?

În Legea 89/2019 care vine cu modificări la Ordonanța de Urgență 111/2010 este prevăzută obligația salariatului/salariatei, care intenționează să revină la locul de muncă pe durata în care are dreptul să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului, de a informa angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte cu privire la reluarea raportului de muncă sau de serviciu. Dacă salariatul/salariata respectă această obligație îi este interzis angajatorului să restricționeze accesul acestuia/acesteia la stimulent de inserție.

Conform articolului 25, alineatul (6) din Legea 89/2019: Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (5).

Angajatorul este cel care îți va elibera adeverință din care să reiasă data reluării activității și perioada de concediu creștere copil, care îți este necesară la depunerea actelor pentru stimulent de insertie.

 

Acte necesare stimulent de inserție 2022:

Pregătește următoarele documente pentru Dosar stimulent de inserție:

 • acte de identitate părinți – copie și original
 • certificat naștere copil  – copie și original
 • certificat căsătorie sau livretul de familie – copie și original
 • certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere – copii și original;
 • actele care dovedesc calitatea solicitantului și relația pe care acesta o are cu copilul (în cazul copiilor adoptați sau în plasament);
 • adeverință tip completată de angajator/angajatori;

 

Descarcă aici adeverință stimulent de insertie

 

 • dovada eliberată de către angajator/angajatori din care să reiasă data cu care începe activitatea (decizie/dispoziție de reluare a activității) sau contractul de muncă (pentru persoanele care încep activitatea la alt loc de muncă decât la cel unde au avut suspendat contractul de muncă);
 • cerere tip

Descarcă aici cerere stimulent

 • dovada eliberată de angajator sau de organele competente privind veniturile realizate;
 • adeverință ANAF pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior nașterii copilului (pentru persoanele care au obținut venituri din activități independente);
 • extras de cont în original cu ștampila și semnătura băncii (după caz)
 • declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

Descarcă aici declarație privind protecția datelor

 • declarația beneficiarului
 • declarația celuilalt părinte

 

Descarcă aici declarația celuilalt părinte

 

 • opis dosar

 

Descarcă aici opis stimulent de insertie

*Documentele se depun la direcțiile de asistență socială din orașul unde locuiești sau la primărie (dacă localitatea nu are o direcție de asistență socială).

Stimulentul de inserție se acordă:

a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la această dată;

b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);

e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, si plata acesteia se suspendă, daca cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

Pierderea stimulentului de inserție

Potrivit articolului 17 din OUG 111/2010, dreptul la stimulentul de inserție încetează în ziua următoare celei în care:

 • copilul împlinește vârsta limită pentru acordarea stimulentului
 • beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și nu se mai află în concediul pentru creșterea copilului
 • are loc decesul copilului
 • beneficiarul decade din drepturile părintești
 • beneficiarul nu mai îndeplinește drepturile de a ține copilul in adopție sau plasament
 • beneficiarul execută o pedeapsă cu închisoarea sau este în arest preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile
 • copilul este abandonat
 • are loc decesul beneficiarului

Întrebări frecvente despre stimulent de inserție:

 

Ce se întâmplă cu stimulentul de inserție dacă nu mai realizez venituri impozabile?

Conform  HG 536/2021, dreptul la stimulent se va suspenda, nu va mai înceta, așa cum era prevăzut până în 2021. Reluarea plăţii aferente stimulentului de inserţie se va face, la cerere, începând cu ziua următoare în care se realizează venituri supuse impozitului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la acea dată.

Pot să primesc și indemnizatie crestere copil, și stimulent de inserție în același timp?

Conform legislației din acest moment, stimulentul de inserție nu se poate cumula cu indemnizația de creștere a copilului, iar pentru a-l primi, părintele care se întoarce la muncă trebuie să facă o cerere în acest sens.

Dacă am mai mulți copii, primesc pentru fiecare stimulent de inserție?

Stimulentul de inserţie se acordă pentru fiecare dintre naşteri, condiția pentru a-l primi unul dintre părinți este să nu mari primească și altă indemnizație din partea statului pentru același copil.

Având în vedere prevederile din OUG 536/2021, sunt modificări și pentru luna tatălui?

Prin OUG 536/2021, prevederile privind luna tatălui nu au fost modificate, prin urmare se aplică prevederile din OUG 111/2010. Astfel, mama va primi indemnzație pentru creșterea copilului doar timp de 1 an si 11 luni, iar tatăl – indemnizație pentru creșterea copilului pentru 1 lună. Tatăl poate să își ia un concediu și mai mare de o lună, aceasta fiind durata minimă.

În situația în care tatăl nu stă în concediu creștere copil decât o lună mai poate lua stimulent de inserție?

Stimulentul de inserţie este acordat și părintelui care stă minimum o lună în concediu de creştere copil. Dacă după finalizarea concediul paternal se întoarce la locul de muncă sau primeşte venituri supuse impozitului se încadrează pentru a primi stimulent de inserție. Astfel, în situația în care  mama nu dorește să se întoarcă la muncă sau să își reia activitatea, este recomandat ca tatăl să solicite minimum o lună de concediu pentru creșterea copilului și, ulterior, să fie cel care formulează cererea pentru acordarea stimulentului de inserție.

Am reînceput serviciul după concediu de creștere copil și am început să beneficiez de stimulentul de inserție. După 6 luni de la reînceperea serviciului am intrat în concediu medical prenatal pentru al doilea copil. Ce se întâmplă în acest caz? Mai beneficiez de stimulent de inserție?

În perioada concediilor medicale prevăzute de Ordonanța de Urgenta nr. 158/2005 (inclusiv concediul de maternitate) persoana îndreptățită poate beneficia în continuare de stimulentul de insertie, întrucât se obțin venituri supuse impozitului, se arată în ordinul nr. 1474/2011. Dacă naști acest timp unul sau mai mulți copii poți opta fie pentru continuarea stimulentului de inserție, fie pentru obținerea concediului și indemnizatiei pentru creșterea celui de-al doilea copil. Asadar, după ce ai terminat concediul de maternitate nu poți cumula stimulentul de insertie și indemnizația lunară pentru creșterea celui de-al doilea copil.

Pot să iau stimulent dacă sunt PFA?

Condiția este să obții venituri supuse impozitării. Nu conteaza sub ce formă. Discută această situație și cu Direcția de Asistență Socială sau cu reprezentanții primăriei din orașul/sectorul unde locuiești.

Pot să fiu concediată în timpul plății stimulentului de inserție?

Legea nr. 89/2019 care modifică Ordonanța de Urgență 111/2010 stabilește că este interzisă concedierea salariatului/salariatei care se află în plata stimulentului de inserție timp de 6 luni după revenirea definitivă în unitate.


Dreptul la stimulent de insertie îți revine după ce ai beneficiat de concediu creștere copil și revii la job chiar și după ce copilul a împlinit 2 ani. Ține minte că orice modificare, cum ar fi încetarea realizării veniturilor supuse impozitului pe venit trebuie anunțată autorităților.

 

Ți-a plăcut articolul? Citește și:

Ce trebuie să știi despre luna tatălui

A ales să fie propriul șef după concediul de maternitate

A fost util articolul? 29
stimulent de insertie
 • AvatarAndreea zice

  Buna dimineata!As vrea sa ma întorc la munca cu 2 luni inainte ca,copilul sa împlinească 2 ani.Dar daca imi schimb locul de munca voi mai beneficia de stimulentul de inserție??
  Multumesc pt eventualele răspunsuri.

  • Bună, Andreea,

   Sigur că poți beneficia de stimulent de inserție dacă îți schimbi locul de muncă. Condiția pentru a lua stimulentul de inserție este să realizezi venituri supuse impozitului, nu contează unde le realizezi.

   • AvatarAndreea zice

    Multumesc frumos pt raspuns.

    • AvatarAndreea zice

     Ati putea sa imi spuneti ce acte sunt necesare pentru a le depune,în vederea obținerii stimulentului?

     • Bună, Andreea,

      Acestea sunt actele necesare:

      1.cererea tip pentru acordarea stimulentului de inserție ( o poți downloada de aici)

      2.actele de identitate ale părinților copilului (mama și tatăl copilului);

      3.certificatul naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;

      4.certificatul de căsătorie;

      5.dovada eliberată de către angajator/angajatori din care să reiasă data cu care începe activitatea (decizie/dispoziție de reluare a activității) sau contractul de muncă (pentru persoanele care încep activitatea la alt loc de muncă decât la cel unde au avut suspendat contractul de muncă) ;

      6.adeverință tip completată de angajator/angajatori; – vezi secțiunea fișiere de mai jos

      7.adeverință ANAF pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior nașterii copilului (pentru persoanele care au obținut venituri din activități independente);

      8.extras de cont pentru persoanele care solicită plata prin transfer bancar (lista băncilor se poate consulta pe site-ul APISMB); titularul extrasului de cont trebuie să fie același cu titularul dosarului;

      9.dosar cu șină.

     • AvatarVali zice

      Buna ziua… Sotiei mei ia fost comunicat ca pentru a beneficia de stimultentul de insertie trebuie sa inceapa serviciul la 1 an si 10 luni, adica cu 60 zile inainte inclusiv ziua copilului.. Zis si facut.. Dupa ce a bagat toate actele, dosarul a fost respins deorece a depasit cu o zi termenul zicand ca nu se pune si ziua in care e nascut copilul.. Se mai poate face ceva in cazul acesta?

     • Bună, Vali,

      Totul ține de decizia Direcției de Asistență Socială. Sfatul unui avocat specializat în dreptul muncii te poate ajuta în cazul acesta.

     • AvatarCornelia zice

      Pot beneficia de suplimentul de inserție daca lucrez 4ore ??

     • Bună, Cornelia,

      Îți recomandăm să întrebi reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială.

     • AvatarMaria zice

      Buna, m-am angajat cand fetita mea avea 1 an si 2 luni, am primit stimulent de insertie timp de 6 luni dupa care mi-am dat demisia. Nu mai lucrez de o luna dar intentionez sa ma reangajez curand, voi mai putea sa beneficiez de stimultentul de insertie? Fetita mea are acuma 1 an si 9 luni, daca depun actele pentru cererea stimulentului il voi primi pana la varsta de 2 sau de 3 ani a fetitei?

     • Bună, Maria,

      Stimulentul de inserție va fi reluat când te vei angaja. Acesta se acordă până la 3 ani ai copilului.

     • AvatarRoxana zice

      Bună ziua, eu am revenit la serviciu pe10.06 a.s, cererea pentru stimulentul de inserție am spus-o pe 07.07 a.c, copilul are 1an si5luni, începând cu ce data voi beneficia de stimulent? Multumesc

     • Bună, Roxana,

      Vei primi o notificare de la Agenția de Plăți, teoretic termenul de procesare al dosarului este de o lună, maximum două (având în vedere perioada concediilor). Chiar dacă va fi o întârziere, vei primi banii retroactiv.

     • AvatarGae marina zice

      Buna!situația mea este in felul următor :copilul a împlinit vârsta de 2 ani pe data de 13 august,eu pe data de 14 am semnat incepere activitatea,și încetarea activității în aceeași zi ,pe data de 6 septembrie mi-am reluat activitatea în cadrul altei firme ,întrebarea mea este :mai pot beneficia de stimulentul de inserție ? mulțumesc!

     • Bună, Marina,

      Da, poți beneficia de stimulent de inserție atât timp cât ești angajată și realizezi venituri supuse impozitului. Banii vor fi acordați retraoctiv, începând cu ziua în care ai început să lucrezi.

     • AvatarRobert zice

      Bună seara, soția a început serviciul cu 6 luni mai devreme de cei 2 ani, doar că în cazul în care nu ii place actualul loc de munca și vrea să-și schimbe jobul, fără întrerupere, ii se va mai acorda stimulentul? Este obligatoriu să stea 1 an pentru acordarea stimulentului?

     • Bună, Robert,

      Nu există obligația de a sta un an la actualul job pentru a primi stimulentul de inserție. Acordarea acestui depinde de realizarea veniturilor supuse impozitului. Își poate schimba în orice moment jobul și e cu atât mai bine dacă nu va avea întrerupere între cele două joburi.

    • AvatarNedelcu Ramona Andreea no zice

     Bună! Situația mea este următoarea bebe face 2 ani pe 30octombrie,eu trebuia sa încep munca pe 30august pentru a beneficia de stimulentul de inserție.. Problema este ca eu lucrez în restaurant iar restaurantele vor fi deschise din data de 1septembrie,cel mai probabil angajatorul îmi va face dn nou angajarea după aceasta data.. Eu mai pot beneficia de stimulent? Ce trebuie sa fac ca să nu pierd acești bani?

     • Bună, Ramona,

      Cel mai bine este să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să le explici această situație. Fiind vorba de o diferență mică între date, proabil că nu va conta.

     • AvatarDIANA zice

      Dacă am beneficiat de indemnizație creștere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani și am început serviciul imediat dar au trecut 3 luni de atunci și nu am depus nici o cerere mai pot beneficia de stimulent de inserție???

     • Bună, Diana,

      De stimulent de inserție te poți bucura până când împlinește copilul 3 ani. Considerăm că poți depune actele. Cere mai întâi un punct de vedere oficial și de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

    • AvatarAna zice

     Bună ziua ,am nevoie de un sfat. Eu am lucrat la Profi ,am fost în  concediu de creștere și îngrijire copil,ca să pot lua stimulent de inserție trebuie să încep pe 4-5 mai fetița împlinind 2 ani pe 9 iulie toate bune și frumoase..Am fost și am vorbit cu șefa de magazin care a zis că sunt personal full și că pe mine m-ar trimite în alt magazin profi, este posibil să nu mă poate primi acolo de unde am plecat și să mă trimită în alta parte,deși în locul meu nu a fost nimeni angajat? Mulțumesc

     • Bună, Ana,

      Înțelegem situația. Sfatul nostru este să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii care îți poate spune ce drepturi ai în acest caz și cum să acționezi.

    • AvatarAlexandra Bej zice

     Bună!fetita mea face 2 ani în 25 iunie,luna trecuta am fost și am vorbit cu sefa mea sa ma reîntorc la serviciu în 19.04.2021 (lucrez la un restaurant ),aceasta a fost de acord și am pregătit actele,am depus dosarul la primărie și acuma îmi cere sa ii plătesc 2 luni contribuțiile la stat.ce pot sa fac în aceasta privința?Nu e normal sa platesc eu taxele ei.Eu de mâine trebuie sa încep și mi-au făcut contractul de munca.

     • Bună, Alexandra,

      Citește ce scrie în contractul de muncă încheiat cu angajatorul și vezi în atribuțiile cărei părți revine plata contribuțiilor la stat. Dacă acestea revin angajatorului, atunci ai tot dreptul să te adresezi Inspectoratului Teritorial de Muncă. Poți vorbi mai întâi și cu un avocat în dreptul muncii care te poate ghida.

     • AvatarCristea Ionela Daniela zice

      Bună!Momentan sunt în ccc,pe 25 iulie 2022 ar trebui sa ma întorc la munca din păcate nu pot reveni,poate tatăl sa ia stimulent de inserție?

     • Bună, Ionela,

      Da, sigur, poate lua tatăl stimulentul de inserție.

    • AvatarNiculina zice

     Buna ziua.

     Am 2 copii, un baiat de 2 ani si 7 luni si o fetita de 4 luni. Sotul a ramas in luna tatalui pentru baiat, apoi a inceput sa beneficieze de stimulent de insertie. Acum mi-am depus actele pentru indemnizatie (pentru fetita) si lui i-au taiat stimulentul pe motiv ca nu poti beneficia in acelasi timp si de indemnizatie si de stimulent. Dar legea nu se refera ca nu poti beneficia in acelasi timp PENTRU ACELASI COPIL? Adica eu as putea sa iau indemnizatie pentru fetita si el stimulent pentru baiat?

     Va multumesc pentru raspuns

     • Bună, Niculina,

      Din informațiile noastre, un părinte nu poate beneficia în același timp de două indemnizații pentru același copil. Solicitați un răspuns în scris de la Agenția de Plăți și Inspecție Socială și, în funcție de aceasta, discutați cu un avocat.

     • AvatarMadd zice

      Ați reușit să rezolvați situația? Vom fi în acceasi situație peste câteva luni și aș vrea să știu dacă ați reușit să păstrați fiecare câte o indemnizație

    • Avatar.Daniela Stanciu zice

     Buna ziua am o nelămurire
     Înainte să nasc am lucrat
     Am avut dreptul la concediu de Aluzie cele 126 de zile
     Le-am luat pe toate din 4 mai până în 6 septembrie
     Eu am născut în 10 mai
     Mi sa spus ca ma încadreze la indemnizație am depus actele prin 10 septembrie si mi-au respins dosarul pentru ca au gresit si de fapt nu ma încadra
     A depus sotul imediat ce nea anunțat asta a fost cam in 13 octombrie
     Normal nu ar fi trebuit să imi dea bani de când am terminat eu concediu?
     Cate zile am avut la dispoziție sa depunem dosarul
     Si nu e vina noastră că ei au gresit

     • Bună, Daniela,

      Banii se acordă retroactiv. Dacă nu se rezolvă prin sesizare, este indicat să discuți cu un avocat.

    • AvatarAndreia zice

     Bună ziua! As avea și eu o curiozitate: daca la primul bebe am beneficiat de ccc eu ca mamă (tata deloc), iar acum la bebe doi vrem să-l inițiem pe tati sa stea 2 ani acasă, iar eu să mă întorc la muncă, am putea beneficia unul de stimulent de inserție pentru întoarcerea la muncă înainte de împlinirea vârstei de 6 luni a copilului (eu) și respectiv indemnizația de creștere copil (tati)?
     Daca da, in ce condiții? Mai menționez că amândoi suntem salariați, am lucrat și lucrăm în continuare.
     Mulțumesc foarte tare pentru răspuns!

     • Bună, Andreea,

      Pentru același copil nu puteți lua în același timp și indeminizație de creștere copil, și stimulent de inserție. Pentru a beneficia de stimulent de inserție trebuie ca niciunul dintre voi să nu primească indemizație de creștere copil.

    • AvatarAndreea zice

     Buna seara am.o intrebare daca concubini nu mai stau impreuna si copiluu sta la mama tatal mai poate lua incontinoare stinulentul de insertie precizez el na renuntat la servici ia si stimulent si merge si la servici se poate ca sa ia mama stimulentul daca copilu sta la mama

     • Bună, Andreea,

      Condiția pentru a primi stimulent de inserție este să ai venituri supuse impozitului pe venit.

   • AvatarRaluca zice

    Daca firma ma”obliga “oarecum sa imi iau in luna august 2 zile de fara plata, voi pierde stimulentul pt toata perioada (pana in feb cand implineste copilul3 ani)? Legea nu imi este clara .Multumesc

    • Bună, Raluca,

     Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială pentru a afla exact cum se procedează în acest caz.

     • AvatarBartos ionut zice

      Bună ziua primesc stimulent de insertie de un an.pot sa rămân în concediu prenatal?

     • Bună ziua,

      Sigur, puteți intra în concediu prenatal. Din informațiile noastre, nu veți putea primi două indemnizații în același timp, așadar va trebui să anunțați Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială că veți intra în prenatal.

    • AvatarMocanu Constantina zice

     Bună ziua! Se poate prelungi concediu creștere copil până la vârsta de 3 ani dacă mama e studentă?

     • Bună, Constantina,

      Concediul creștere copil este plătit până la 1 an și 11 luni ai copilului, în cazul în care își ia și tatăl luna lui până la 2 ani. Doar în cazul copilului cu handicap se plătește până la 3 ani.

     • AvatarZavoianu Daniela zice

      Bună ziua, am 2 copii subt doi ani a beneficiat tatăl copiilor la amândoi de stimulentul de inserție dar acum cica nu se acorda la doi odată și ne pun sa dam banii înapoi, este adevărat???

     • Bună, Daniela,

      Din informațiile noastre un părinte nu poate lua în același timp două indemnizații de la stat. Solicitați o explicație în scris din partea Agenției de Plăți și Inspecție Socială.

   • AvatarAndrei Anna Maria zice

    Buna ziua am revenit la munca in data de 21.09.2020.la fostul loc de munca. Bebe face 2 ani pe data de 29.01.2021. Daca am gasit un alt loc de munca pot sa imi dau demisia si sa semnez contractul la noul angajator urmatoarea zi,pot pierde stimulentul in cazul acesta?si trebe sa duc decizia de demisie si contractul de la noul loc de munca unde am depus dosarul?

    • Bună, Anna Maria,

     Sigur, poți schimba locul de muncă fără să-ți fie afectat stimulentul. Întreabă la Direcția de Asistență Socială unde ai depus dosarul pentru stimulent dacă e nevoie să duci un anumit document.

     • AvatarGeorgiana zice

      Buna ziua,
      Daca nu doresc sa intru in concediu de maternitate și să-mi continui activitatea în cadrul locului de munca, pot beneficia de stimulentul de inserție de 1500 Ron? Este obligatoriu în acest caz sa iau zile de concediu medical din cele 126 de zile? Bebe 2 vine in luna iulie, dar până în luna Octombrie beneficiez de stimulentul de inserție de 650 de la primul copil. Cei de la asistenta socială mi-au spus că stimulentul pentru al doilea copil ar incepe după terminarea primului stimulent și că sunt obligata sa iau cele 42 de zile de concediu medical după naștere. Cine mă obligă? Statul? Daca eu nu doresc sa intru in concediu de creștere copil?
      Mulțumesc frumos pentru răspuns! O zi buna!

     • Bună, Georgiana,

      Cele 42 de zile de postnatal sunt obligatorii conform OUG 158/2005. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială te-au informat corect. Ce poți face este să discuți și cu un avocat specializat în dreptul muncii pentru a-ți oferi mai multe detalii despre drepturile tale în acest caz.

   • AvatarIonela zice

    Bună ziua! Sunt în ccc, pe 17 mai copilul face 2 ani, iar eu as dori sa îmi dau demisia de la locul de munca. Poate depune soțul actele pt stimulent? Cu cât timp înainte de împlinirea vârstei de 2 ani ai copilului trebuie sa depuna actele? Mulțumesc pentru eneventualul răspuns!

    • Bună, Ionela,

     Oricare dintre cei doi părinți au dreptul la stimulent de inserție, dacă realizează venituri supuse impozitului, conf art. 8 din OUG 111/2010: (1) De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

     Din informațiile noastre, ar trebui ca soțul să depună actele când copilul are 1 an și 10 luni. Dar vă recomandăm să cereți încă de pe acum un punct de vedere oficial din partea reprezentanților Direcției de Asistență Socială.

     • AvatarTeleguta zice

      Am si eu o intrebare,daca beneficiez de stimulent de insertie deja pot sa am 2 locuri de munca?

     • Bună ziua,

      Din informațiile noaste se poate, vei primi stimulent de inserție doar pentru jobul de unde ai luat adeverințele pentru a le depune la Direcția de Asistență Socială.

     • AvatarIvan zice

      Bună ziua! Mi-am dat demisia pe 7 .05.22
      În luna iunie am primit stimulentul ca și suma întreaga,iar acum am primit la fel suma întreaga! Este o greșeală de la ei sau este normal?

     • Bună, Diana,

      Este nevoie să anunți Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. Este posibil să-ți vireze banii și ulterior, dacă te angajezi, să-ți rețină din ei sau să-ți ceară să restitui suma primită.

    • AvatarIonela zice

     La cât timp vine stimulentul de inserție după ce ai depus dosarul?

     • Bună, Ionela,

      De regulă se încasează luna următoare celei în care copilul împlinește 2 ani.

   • AvatarNarcisa Oana zice

    Am și eu o întrebare dacă îmi schimb locul de munca cu cât timp înainte trebuie sa ma duc sa îmi dau demisia?

    • Bună, Oana,

     Pentru a beneficia de stimulent de inserție trebuie să începi jobul la un an și 10 luni ai copilului și să depui actele pentru stimulent în maximum 30 de zile de la angajare. Așadar ar trebui să-ți dai demisia la un an și 9 luni ai copilului.

     • AvatarLoredana zice

      Buna ziua! Prietena mea are o fetita de 1 an si 8 luni si acum s-a angajat.Nu a mai lucrat dar este eleva in anul 2, face studii preuniversitare. Poate beneficia se stimulent de insertie? Va multumesc!

     • Bună, Loredana,

      Da, poate beneficia de stimulent de inserție pentru că fiind angajată, realizează venituri supuse impozitului.

    • AvatarStefania zice

     Buna ziua ! Sotul fetitei a beneficiat un an si cateva luni de stimulent pentru cresterea copilului, si a dat demisia si a plecat in strainatate pentru cateva luni, acum vrea sa se angajeze din nou in Romania, fetita inca nu a inplinit varsta de 2 anisori. Mai are sanse sa primeasca din nou stimulent daca depune cerere ? Ce perioada ar trebui sa aiba lucrata in Ro si sa depuna din nou cerere ?

     • Bună, Ștefania,

      Da, soțul poate depune din nou actele pentru stimulent de inserție. Din informațiile noastre, nu există o perioadă limită care ar trebui lucrată în România, condiția este să realizeze venituri supuse impozitului pe venit în momentul în care depune actele.

   • AvatarAndra zice

    Bună ziua, am și eu o întrebare, qm revenit la munca după concediu de creșterea copilului, înainte cu 2 luni de a face copilul 2ani.
    Acum, după 2 luni, din motive personale, am ales sa îmi dau demisia de la locul de munca.
    Întrebare 1 este, ce trebuie sa fac, trebuie sa mai depun niște acte ceva??
    Și 2, dacă doresc sa reiau activitatea la un alt loc de munca, mai primesc stimulentul?
    Mltumesc

    • Bună, Andra,

     Este important să anunți Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din orașul unde locuiești.
     Când îți reiei activitatea, vei putea depune din nou actele pentru stimulent de inserție.

   • AvatarPăpîrlan Mariana zice

    Bună dimineața am și eu o întrebare eu sunt angajată și primesc stimulentul de 650 dar băiatul are un 1 și 4 luni si am nascut acum se poate face tatălui postul natal fără sa îmi taie mie indemnizația de creștere?

    • Bună, Mariana,

     În cazul acesta, tatăl poate depune actele pentru stimulent de creștere copil. Nu te mai poți încadra pentru stimulent de inserție, întrucât condiția pentru a lua această indemnizație este să realizezi venituri supuse impozitului pe profit.

   • AvatarIancu Costina zice

    Bună ziua am și eu o nelămurire despre acest stimulent ! Eu am 2 copii unul de 2 ani și unul de 5 ani la care eu merg la școală în continuare prin programul a doua șansă eu nu am fost angajata ne având cu cine sa las copii soțul nu lucrează eu nu lucrez ași putea beneficia de acest stimulent !?

    • Bună, Costina,

     Înțelegem situația. Stimulentul de inserție se acordă doar dacă realizezi venituri supuse impozitului pe venit. Echipa eJobs te poate ajuta să găsești un job remote sau part-time, dacă îți permite timpul. Ne poți suna la 021 9124.

   • AvatarBostan marius zice

    Dacă sunt data afara pe perioada stimulentului mai am dreptul la el

    • Bună,

     Legea nr. 89/2019 care modifică Ordonanța de Urgență 111/2010 stabilește că este interzisă concedierea salariatului/salariatei care se află în plata stimulentului de inserție timp de 6 luni după revenirea definitivă în unitate.

     Ai depășit acest termen de 6 luni? Dacă da, poți avea dreptul la stimulent în cazul în care te angajezi în altă parte.

   • AvatarELENA zice

    Buna ziua sotul meu beneficiază de CIC cu 85 % daca doreste sa schimbe actualul loc de munca mai poate beneficia? Bebe 7 luni va rog sa imi raspundeti

    • Bună, Elena,

     Îți recomandăm să discutați cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială. Cât timp este în CIC contractul de muncă este suspendat, din informațiile noastre nu este legal să încheie un contract de muncă cât timp primește indemnizație de creștere copil. Va fi nevoie să renunțe la CIC, să înceapă noul job și apoi să se întoarcă în concediu creștere copil.

  • AvatarIonela zice

   Buna, se primeste stimulentul de insertie si daca optez pentru un job part-time ? Imi voi schimba locul de munca cu siguranta si ma gandeam sa optez pentru un loc de munca cu 4 ore pe zi pentru a ma putea ocupa si de cel mic. Multumesc anticipat !

   • Bună, Ionela,

    Te sfătuim să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

  • AvatarJipa Raluca zice

   Buna ziua.
   Ma aflu in CCC. Ar fi trebuit sa ma întorc la munca luna aceasta pentru a beneficia de stimulentul de insertie, însă firma la care lucram se afla în insolvență și nu ma mai poate primi datorita reorganizarii judiciare.
   Am câteva întrebări pe care as vrea sa vi le adresez ca sa imi dau seama care este cea mai buna decizie de luat.
   1-Daca nu îmi găsesc eu loc de munca tatal poate sa ceara stimulent de insertie?
   2-Dacă ma angajez in alta parte cu contract de 2 ore pot beneficia de stimulent de insertie?
   3-Tatal care pana acum a realizat venituri impozabile poate sa ceara in locul meu stimulentul de insertie fără ca să își ia luna aceea destinata lui?
   4-Daca tatal optează pentru a lua indemnizatie in ultima luna poate sa ceara tot el și stimulentul de insertie?

   • Bună, Raluca,

    1. Sigur, tatăl poate să ceară stimulentul. Acesta se acordă oricărui părinte atât timp cât realizează venituri supuse impozitului pe venit, conform OUG 111/2010.
    2. Îți recomandăm să întrebi la Direcția de Asistență Socială (DGASPC) din sectorul/orașul unde locuiești dacă acest lucru este posibil.
    3. Da, tatăl poate să ceară stimulentul de inserție fără să-și ia luna.
    4. Și aici trebuie să verificați cu DGASPC.

    • AvatarMirela-Liliana Ion zice

     Buna ziua!!
     Sunt si eu interesata de acest subiect;situatia mea este urmatoarea:eu sunt in crestere si ingrijire copil si la inceputul lunii martie ar trebui sa ma reintorc la munca pentru a beneficia de stimulentul de insertie( mai devreme cu 90 de zile inainte de implinirea varstei de 2 ani a copilului).Nu mai am unde sa ma intorc,deoarece postul meu a fost/se va desfiinta;tatal nu poate sa isi ia luna lui!!Am fi vrut sa ia el stimulentul de insertie fara sa-si ia luna!!
     Dvs spuneti ca se poate asa;pe ce baze legale sustineti asta ( institutiile abilitate spun ca nu poate beneficia de stimulent daca nu sta acasa cel putin 1 luna)? Va multumesc frumos!!

     • Bună, Mirela,

      Înțelegem situația. În OUG 111/2010 sunt aceste prevederi

      Art. 7.
      (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum
      lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).

      ART. 8
      (1) De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

      În OUG 111/2010 nu se precizează această condiție pentru tată (ca nu poate beneficia de stimulent daca nu stă acasă cel puțin 1 lună), prin urmare instituțiile abilitate sunt cele în măsură să clarifice situația.

     • AvatarCamelia zice

      Buna ziua,
      Am urmatoarea situatie: copilul imiplineste 6 luni in iunie. Momentan sunt in ccc, contract suspendat la actualul job.
      In luna mai, doresc sa renunt la actualul job suspendat pentru ccc si sa ma angajez in alta parte.
      Trebuie sa demisionez si sa ma angajez in aceeasi zi ca sa beneficiez de stimulent de insertie?
      Daca se aproba normele metodologice, voi beneficia de stimulent de 1500 lei?
      Multumesc anticipat!

     • Bună, Camelia,

      Din informațiile noastre, nu trebuie să te angajezi chiar în aceeași zi, dar trebuie să te angajezi până să împlinească copilul 6 luni pentru a beneficia de stimulentul de inserție care, da, va fi de 1.500 de lei dacă se aprobă normele metodologice.

   • AvatarAnastasia zice

    Bună ziua. Sunt în concediu de crestere copil și în curând copilul face 2 ani. Din câte știu s-a dat lege prin care poți sa ieși la servici exact când copilul împlinește 2 ani, dar aici intervine “luna tatălui” pe care trebuie sa o i-a, iar mama sa se întoarcă la servici la 1 an si 11 luni. Care mai este logica sa dai lege ca mama sa iasă la 2 ani, când obligi prin alte mijloace ca să iasă la 1 an si 11 luni. Exista vre-o cale pentru a ieși la 2 ani la servici și sa nu pierzi indemnizatia pentru acea luna? Va multumesc!

    • Bună, Anastasia,

     Ai dreptate, potrivit HG 536/2021 (care modifică HG 52/2011), părinții pot sta în concediu creștere copil până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului, dar ultima lună este a celuilalt părinte. Prin urmare vei fi plătită până la 1 an și 11 luni a copilului, iar ultima lună este a tatălui, în care nu vei fi plătită chiar dacă o ia sau nu. În acestă lună ai două variante fie iei concediu fără plată, fie revii la job.
     Avantajul, față de vechea prevedere din HG 52/2011, este că mai poți sta o lună în plus cu copilul și nu este nevoie să te întorci la job la un an și 10 luni pentru a beneficia de stimulent de inserție.

  • AvatarClaudia zice

   Ce se întâmplă dacă angajatorul nu mai prelungește contractul? Pierd stimulentul de inserție? Daca îmi găsesc un alt job peste 1 luna, de exemplu mai pot beneficia de stimulent de la data găsirii noului job?
   Mulțumesc

   • Bună, Claudia,

    Dacă îți găsești un alt job poți beneficia în continuare de stimulent de inserție. Întreabă reprezentanții Direcției de Asistență Socială sau pe cei ai Agenției de Plați și Inspecție Socială din orașul tău în cât timp de la încetarea contractului de muncă trebuie să te angajezi, astfel încât să nu se întrerupă stimulentul.

  • Avatarcraiu alin zice

   Buna fetita mea face pe 7iulie 2ani daca ma angajez pe 1iulie mai primesc stimulentu de inertie

   • Bună,

    Este nevoie să revii la job cu 60 de zile calendaristice înainte de a împlini fetița 2 ani pentru a te încadra la stimulentul de inserție.

  • AvatarAnca zice

   Bună! Va rog să mă ajutați și pe mine cu un răspuns. Sunt angajata pe perioada determinata de 1 an de zile, timp in care am rămas însărcinată. Urmează să nasc în luna februarie, iar contractul de munca încetează în ianuarie. In cazul in care nu se mai face prelungirea contractului de muncă, cum pot beneficia de stimulentul de inserție? Mulțumesc!

   • Bună, Anca,

    Te referi probabil la indemnizația de creștere copil. Stimulentul de inserție se acordă după concediul de creștere copil, când revii la job.
    Chiar dacă nu mai ești angajată, poți lua indemnizație de creștere copil. Este important să îndeplinești această condiție prevăzută în urgență OUG 111/2010.

    „Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară”

    Poți merge la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, având documentele care atestă veniturile tale, pentru a afla exact dacă te încadrezi pentru indemnizație de creștere copil.

  • AvatarRadu zice

   Eu lucram și lucrez in incontinuu dinaintea nașterii fetiței. In loc sa intru in prenatal am optat să continui lucrul incontinuu ca sa am stimulentul de 1500 lei. Și beneficiez de 4 luni de acel stimulent. Întrebarea mea este, pot renunța la stimulent și să intru în prenatal??

   • Bună, Radu,

    Poți intra în concediu creștere copil. Trebuie doar să anunți Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să depui documentele necesare pentru indemnizație creștere copil.

 • AvatarMIHAELA zice

  In timpul perioadei de somaj, salariatul a beneficiat de stimulent de insertie, 1 an, 11 luni. Se considera vechime in munca in vederea acordarii sporului de vechime aceasta perioada?

  • Bună, Mihaela,

   Ne poți oferi mai multe informații? Stimulentul de inserție se acordă doar 12 luni și, din informațiile noastre, nu constituie vechime în muncă. Perioada concediului de creștere a copilului este considerată vechime în muncă.

 • AvatarFlorina zice

  Buna ziua!daca mama este in cic până la 2 ani dar nu se mai întoarce la munca,tatăl poate cere stimulent de inserție? tatăl întrunește condițiile adică are venituri impozabile.multumesc pentru raspunsuri

  • Bună, Florina,

   Conform ART. 8 din OUG 111/2010, (1) De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de
   prezenta ordonanţă de urgenţă.
   Condițiile sunt detaliate în art. 7 din aceeași Ordonanță de Urgență: (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).

   Te sfătuim să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

  • AvatarAndreea zice

   Buna seara!Eu sunt in concediu crestere copil pana in noiembrie 2021,recent am aflat că sunt însărcinată, data aproximativă a nașterii ar fi pe la sfârșitul lui aprilie.Intrebarea mea este daca o sa primesc stimulent de insertie pentru cel de al doilea copil pana primul o sa împlinească 2 anișori si ce suma se acordă?Va multumesc pentru eventualele răspunsuri!

   • Bună, Andreea,

    Condiția pentru a putea primi stimulent de inserție este să revii la job cu 60 de zile înainte de a împlini copilul doi ani și să realizezi venituri supuse impozitului. Valoarea stimulentului este de 650 lei.

 • AvatarBodnar Virgil zice

  Bună ziua. Am beneficiat de ccc din decembrie 2018 până în 31 aprilie 2020,soția a mers în continuare la servici, mai aveam dreptul până în 22 10 2020,dar între timp în ianuarie mi s a născut a doua fiică, am revenit la munca cu 1 aprilie și am cerut reinserție dar mi s a refuzat acest drept, cu motivarea ca SOȚIA MEA ESTE ÎN CREȘTEREA COPILULUI PENTRU AL DOILEA COPIL.
  Am dreptul la reinserție?

  • Bună, Virgil,

   Stimulentul de inserție l-ai cerut pentru cel de-al doilea copil, pentru care soția se află în concediu creștere copil. Nu puteți primi și indemnizație de creștere a copilului și stimulent. Statul nu acordă în aceleași timp două indemnizații pentru un copil. Cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani poți depune actele pentru stimulent.

   • AvatarMadd zice

    Există posibilitatea următoare? – ambii părinți salariați înainte de nașterea primului copil, tatăl salariat în continuare.
    Mama stă acasă 22 luni
    Tatăl își ia ultimele 2 luni
    Anunță legal angajatorul cu 30 de zile înainte că dorește reluarea activității când copilul face 2 ani.
    Poate cere tatăl conform actualizării legii din 2021 stimulent de inserție după ce copilul a făcut 2 ani?
    In condițiile in care mama rămâne pe CCC pentru al doilea copil in timp ce tatăl primește stimulent pentru primul copil, ce se întâmplă cu drepturile bănești?

 • AvatarGabriela zice

  buna ziua, beneficiez de stimulent de insertie. Dacă sunt în concediu medical timp de 21 zile calendaristice , stimulentul il mai primesc?

  • Bună, Gabriela,

   Din experiența noastră știm că stimulentul se primește și în cazul unui concediu medical. Poți întreba la Agenția Națională pentru Plăți și Asistență Socială.

   • AvatarIonela zice

    Bună ziua.
    In 05.10.2020 copilul meu face 2 ani, munca am reluat-o în 03.08.2020, dar dosarul pt stimulentul de inserție l-am depus doar în 01.09.2020.
    Oare ar fi o problema în acordarea stimulentul, faptul ca am depus dosarul mai târziu???

    • Bună, Ionela,

     Nu ar trebui să fie o problemă, din moment ce în adeverința de la angajator se specifică data reluării activității.

  • AvatarAdi zice

   Buna seara,

   Pot sa beneficiez de stimulentul de inserție daca nu intru deloc in concediul de crestere, deși as avea dreptul?

   • Bună, Adi,

    Da, poți beneficia de stimulentul de inserție fără a fi nevoie de a intra în concediu creștere copil. De altfel OUG 111/2010 prevede că stimulentul de inserție se acordă persoanelor, care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obțin venituri supuse impozitului pe venit.

    ART. 7
    (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un
    stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).

 • AvatarAlina zice

  Buna ziua ! Daca refuz suplimentul de inserție și nu doresc să mă întorc mai devreme cu 60 de zile la munca ,pe cele 2 luni ramase mai primesc bănuții de indemnizație creștere copil ?

  • Bună, Alina,

   Vei primi banii pentru indemnizație creștere copil până la 1 an și 11 luni ai copilului. Ultima lună este a tatălui – timp în care mama nu primește indemnizație chiar dacă tatăl își ia sau nu această lună.

   • AvatarCristina zice

    Buna ziua. O sa nasc la sfarsitul lunii August, m-am intors recent din Anglia impreuna cu sotul meu. Nu ma incadrez sa primesc indemnizatie pt cresterea copilului, avand in vedere ca nu am cotizat la stat in ultimii 5 ani cat am fost plecata. Aceeasi situatie si la sot. Daca sotul se angajeaza inainte de nasterea copilului poate beneficia de stimulentul de insertie?
    Multumesc!

    • Bună, Cristina,

     Pentru a primi stimulent de inserție, este important ca soțul să se angajaeze în România și să-și ia cel puțin o lună de concediu creștere copil.

  • AvatarIonela zice

   Mulțumesc. Revin cu o noua întrebare. Dacă în aceasta perioada de un an în care primesc stimulentul, voi rămâne însărcinată pot întra în concediu creștere copil? Mulțumesc.
   Precizez ca sunt angajata doare cu 2 ore.

 • AvatarAdriana zice

  Buna! Daca schimb locul de munca inainte de a ma intoarce la munca si a cere stimulentrul de insertie am nevoie de adeverinta de la locul de munca de unde am demisionat sau de la cel la care m-am angajat?

  • Bună, Adriana,

   Ai nevoie de adeverință de la actualul angajator. Înainte de a depune actele este indicat să suni la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești pentru a prezenta cazul tău și a verifica că ai toate documentele necesare.

 • AvatarManiu Bianca zice

  Buna ziua,

  Fetița mea împlinește 2 anișori in 6.10 și am reînceput serviciul in 03.08.2020, iar in 13.08 m-am îmbolnăvit și am primit concediu medical.
  Credeți ca va fi afectat stimulentul de inserție?
  Va mulțumesc pentru eventualele răspunsuri.

  • Bună, Bianca,

   Din informațiile noastre, stimulentul de inserție nu este afectat în acest caz, concediul medical fiind plătit. Vei începe să primești stimulent după ce feița va împlini 2 ani.

 • AvatarIordache Georgiana zice

  Buna ziua! Sunt PFA si beneficiez de stimulent de inserție începând cu luna Februarie , pe periaoada stării de urgentă mi s-a suspendat stimulentul începând cu 16 Martie pana pe data de 15 mai , pana la reluarea activității! In acest timp mi s-a acordat indemnizație plăti covid! Este normal sa îl suspende de la sine fata sa anunțe pe perioada stării de urgentă?in cazul celor cu șomaj tehnic nu s-a suspendat. Mai rău peste ca de la 15 mai nu mi s a acordat incontinuare stimulentul , a trebui sa aștept o luna jum sa văd dacă mi se virează banii in cont ca mi am reluat activitatea ! Am fost la Ajpis am depus cererea pr stimulent din nou pt al relua și mi s-au acordat banii de la data depunerii cererii 14 Iulie , ceea ce este incredibil! Fără sa ma anunțe in acest timp! Este corect ?

  • Bună, Georgaina,

   Doar la Ajpis poți rezolva situația, poți cere audiență la director, pentru a-i prezenta situația.

 • AvatarLucia zice

  M-am întors în termenul legal pentru primirea stimulentului, dar m-am angajat la un nou loc de muncă și sunt 3 luni in perioada de probă. Dacă se întâmplă să îmi înceteze contractul în această perioadă, având în vedere că nu există perioadă de preaviz, și aș avea câteva zile până să reușesc să mă reangajez în altă parte, as pierde până la sfârșit stimulentul, chiar dacă m-aș reangaja repede? Mulțumesc

  • Bună, Lucia,

   Este important să faci dovada că ai avut venituri supuse impozitului în fiecare lună. O pauză de câteva zile nu va conta, este important să nu fie mai mult de 30 de zile. Pentru mai multe informații te sfătuim să întrebi autoritățile avizate: Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde lucrezi și Direcția de Plăți și Inspecție Socială.

   • AvatarAndreea C zice

    Buna ziua ! Medicalul de covid afectează stimulentul de inserție ? Cine plătește medicalul ? Angajatorul sau Ajpis ? Multumesc frumos !

    • Bună, Andreea,

     Din informațiile noastre, condiția pentru a beneficia de stimulent de inserție este să realizezi venituri supuse impozitului pe venit. Valoarea stimulentului este fixă pentru toate mamele care revin la job: 650 de lei. Medicalul de Covid este plătit de angajator care își recuperează banii de la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarGina zice

  Buna ziua! Știți cumva ce perioada maxima poate fi “lipsa” între 2 contracte de munca, pentru a obține în continuare stimulentul de inserție? Eu mă gândesc că maxim 30 zile (între încetare ctr vechi și data incepere ctr nou), astfel încât, atunci când se transmit raportările către instituțiile statului, angajatul sa figureze cu impozit pe venit (chiar daca, sa zicem, are doar o zi lucrata la noul angajator). Părerea dvs care e? Mulțumesc!

  • Bună, Gina,

   Nu deținem această informație, dar ar trebui să ai raportate venituri în fiecare lună pentru a beneficia de stimulent de inserție. Te sfătuim să întrebi autoritățile avizate: Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde lucrezi și Direcția de Plăți și Inspecție Socială.

  • AvatarElena zice

   Buna ziua!
   Am si eu o intrebare, copilul meu face 2 ani pe 15 noiembrie, eu mi-am gasit alt loc de munca insa este part.time, as incepe munca pe 1 septembrie, ma incadrez sa iau stimulentul de insertie daca lucrez part.time?

   Pe 10 noiembrie o sa imi incep munca si la actualul loc, o sa am 2 joburi cum sa procedez?

   Multumesc

   • Bună, Elena,

    Cel mai bine este să prezinți cazul tău la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, pentru a afla exact cum se va face calculul.

    • AvatarFrancu zice

     Dacă beneficiez de stimulent inserție mai pot întrerupe și intră în creștere copil pe parcursul a celor doi ani?

     • Bună,

      Sigur, poți întrerupe stimulentul pentru a intra în concediu creștere copil și apoi să revii la stimulent.

 • AvatarCorina zice

  Bună ziua. Am fost nevoita sa renunț la jobul de dinainte de copil. Acum ma voi angaja în alta parte cu 60 zile înainte a împlini copilul 2 ani. Noul loc de munca este part Time. Aveți idee dacă în aceste condiții mai primesc acest stimulent? Sau trebuie sa fie neapărat norma întreaga?
  Mulțumesc anticipat!

  • Bună, Corina,

   Condiția pentru a beneficia de stimulent de inserție, conform OUG Nr. 111/2010, este să obții venituri supuse impozitului pe venit. Nu se precizează însă ce se întâmplă dacă aceste venituri sunt mai reduse decât pentru o normă întreagă.
   Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarAnca zice

  Buna ziua, daca ma intorc cu 60 de zile mai repede insa o sa fiu asigurata doar cu 2 ore o sa mai beneficiez de stimulent? Multumesc

  • Bună, Anca,

   Te sfătuim să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarFlorina zice

  Buna ziua. Am o întrebare. Mam angajat mai repede pentru benefică de stimulet. Am lucrat 2 sapt și din ziua 24.08 mi-am băgat lichidarea și din 25/26 .08 început la un alt loc de munca. Îmi afectează stimulent dacă am 1 zi lipsa. ? Adică o sa mil taie. ? Mulțumesc mult

  • AvatarFlorina zice

   Buna ziua

  • Bună, Florina,

   Condiția pentru a beneficia de stimulent este să realizezi venituri supuse impozitului. O zi nu va conta, contează să nu fie o pauză mai mare de 30 de zile între venituri. Poți suna și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru mai multe informații.

 • AvatarAlexandra zice

  Buna ziua! Daca copilul are 1 an si 2 luni iar tatal intra in ccc,pana acum fiind eu in ccc,iar el ar reveni la munca inainte cu 60 de zile pt obtinerea stimulentului iar eu sunt insarcinata cu al doilea bebe ar putea ca el sa primeasca stimulent pt primul copil iar eu indemnizatie pt al doilea?

  • Bună, Alexandra,

   Sigur, tatăl poate primi stimulent pentru primul copil și tu indemnizație pentru al doilea. Ca regulă, pentru același copil nu se acordă două indemnizații.

 • AvatarCristina zice

  Buna ziua.
  Pe 9.10.2020 copilul face 2 ani,la 1.06.2020 mi-am reluat activitatea beneficiind de stimulent,dar a apărut ceva neprevăzut si am fost nevoită să reintru in CIC până pe 9.10.2020.Mai pot lua stimulentul cand incep pe 9.10?

  • Bună, Cristina,

   Cel mai bine este să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarFitarau raluc zice

    Buna seara.am sunat de atatea ori azi si nimeni nu m-a lămurit.copilasul meu a facut pe 6 decembrie 1,10 luni.azi am sunat sa merg maine sa depun actele la reg comertului pt a relua activitatea.au zis ca,înainte cu 60 zile calendaristice.dupa socoteala mea ar fi de maine 11 până în 6 februarie cand are 2 ani 57 zile.si imi zice ca trebuie in data de 5 6 sa depun a registru.mai are rost sa merg sau am pierdut stimulentul?dupa calculele mele din 11 pana in 6 februarie is 57 zile

    • Bună, Raluca,

     Pentru a beneficia de stimulent trebuie să reiei activitatea cu cel puțin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani. Autoritățile sunt într-adevăr stricte cu respectarea acestui număr de zile. Noi te sfătuim să mergi mai departe, să încerci să depui actele la Registrul Comerțului, să iei adeverință că ai reluat activitatea și apoi să depui actele Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

 • AvatarVeronica zice

  Buna ziua,am născut in 2018,Noiembrie!sotul meu a rămas in creștere copil,urmează sa înceapă serviciul luna asta pt a beneficia de stimulul de inserție!eu urmează sa nasc al doilea copil in Octombrie!de data aceasta voi rămâne eu in creștere copil!sotul are dreptul la inserție pt primul copil dacă eu voi lua creștere copil pt al doilea?

  • Bună, Veronica,

   Da, soțul poate lua stimulent de inserție pentru primul copil, iar tu indemnizație pentru creștere copil. Nu puteți lua două indemnizații din partea statului pentru același copil.

 • AvatarMaria Vaduva zice

  Buna ziua. Am fost in somaj tehnic pana pe 31.08.2020 si incepand cu 1.09.2020 mi se va reactiva contractul de munca, dar nu cu norma intreaga, ci ca part-time, incadrat la 2 ore/zi. Am beneficiat de stimulentul de insertie pe toata durata somajului tehnic. Mai sunt eligibila sa primesc in continuare stimulentul de insertie, chiar daca mi s-a schimbat programul de lucru? Multumesc!

  • Bună, Maria,

   Cel mai bine este să întrebi reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarBartus Timea Borbala zice

  Buna, daca ma intorc la lucru doar cu 4 ore pot beneficia de stimulent? Multumesc de raspuns.

  • Bună, Timea,

   Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău.

  • AvatarTiberia zice

   Bună! As avea o intrebare. Momentan sunt în concediu de maternitate, baietelul meu face 2 ani in data de 6 martie 2022. Daca incep munca in data de 1 februarie mai iau stimulentul in valoare de 650 de lei. Chiar daca tata nu isi ia luna tatalui. Din 1 februarie eu sa incep munca. Va multumesc.

   • Bună, Tiberia,

    Da, vei lua stimulentul de inserție dacă revii la job pe 1 februarie. Poți sta chiar până împlinește copilul doi ani pentru că există această prevedere în HG 536/2021: Părinţii care se întorc la muncă după finalizarea concediului de creştere a copilului, adică după vârsta de doi ani, respectiv trei ani, a juniorului cu dizabilități primesc stimulent de inserție în valoarea de 650 de lei.
    Îți recomandăm să obții un punct de vedere oficial și de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarRadis Mădălina zice

  Buna ziua in cazul in care eu si tatăl copilului suntem despărțiți de aproximativ un an ! Iar copilul este dat prin hotărâre judecătorească in grija mea cu domiciliul la mine…iar tatăl este obligat să plătească pensia alimentară dim urma( tin sa mentionez ca nu a plătit niciodată nimic) iar stimulentul de inserție pana la 3 ani il ia tot el…ce se poate face pentru sistarea lui!?

  • Bună, Mădălina,

   Cel mai bine este să discuți la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a te îndruma.

 • AvatarJulia zice

  Buna! Daca doresc sa beneficiez de stimulent de insertie si indeplinesc toate conditiile dar angajatorul nu este de acord ce pot sa fac?

 • AvatarJulia zice

  Buna. Angajatorul poate sa refuze cererea pt a ma intoarce la munca mai repede cu 90 de zile si sa nu beneficiez de stimulent? Multumesc!

  • Bună, Julia,

   Legea 89/2019 care vine cu modificări la Ordonanța de Urgență 111/2010 este prevăzută obligația salariatului/salariatei, care intenționează să revină la locul de muncă pe durata în care are dreptul să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului, de a informa angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte cu privire la reluarea raportului de muncă sau de serviciu. Dacă salariatul/salariata respectă această obligație îi este interzis angajatorului să restricționeze accesul acestuia/acesteia la stimulent de insertie.

   Conform articolului 25, alineatul (6) din Legea 89/2019: Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (5).

 • Avatarcristina zice

  Sotul meu poate cere acordarea stimulentului de insertie imediat de la nasterea copilului fara a mai intra in concediul de crestere a copilului( precizez ca este eligibil pt a beneficia de indemnizatia pt crestere a copilului si eu nu). multumesc

  • Bună, Cristina,

   Din informațiile noastre, poate cere stimulentul de inserție dacă se întoarce la munca imediat dupa ce se termina concediul tau de sarcina si lauzie (cele 42 de zile după naștere).
   În OUG 111/2020 este prevăzut dreptul la concediul pentru cresterea copilului, iar nu de a exercita efectiv acest drept.

   • Avatarcristina zice

    buna ziua! multumesc pt raspuns. am uitat sa precizez ca eu nu am lucrat in ultimele 12 luni. sunt casnica. sotul e bugetar. vrea sa stie daca poate opta pt stimulent chiar de la nasterea copilului. el poate beneficia de cele 42 de zile?

   • AvatarFlorin zice

    Buna ziua,
    Pentru ca sotia sa beneficieze de stimulent de inserție ar trebui să își reia activitatea in 10 noiembrie. In data de 01.10.2020 va începe serviciul la un nou angajator realizând venituri suplimentare până în 10 noiembrie.
    Poate sa beneficieze de stimulent de inserție începând din 10 noiembrie avand in vedere ca si-a reluat activitatea mai devreme la un alt angajator?
    Cand ar trebui să își dea demisia de la fostul angajator de la care a plecat in CCC?
    Trebuie anunțat undeva ca realizează venituri suplimentare in luna octombrie?

    • Bună, Florin,

     Stimulentul de inserție poate fi acordat imediat după terminarea concediului de lăuzie (de 42 de zile de la nașterea copilului). Soția poate schimba angajatorul, nu există nicio obligație legală să se întoarcă la fostul angajator, contează să realizeze venituri supuse impozitului pe venit. Își poate da demisia oricând, pentru că nu depinde de angajatorul respectiv în vreun fel.

     Dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit într-o lună în care ar trebui să ia indemnizație de creștere copil trebuie să anunțe Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiește pentru a-i opri această indemnizație și pentru a depune actele pentru stimulent.

 • AvatarAndreea zice

  Bună, beneficiez de stimulent insertie până in feb. Daca renunt la locul de munca si primesc somaj, mai pot beneficia si de stimulent sau se pierde??

  • Bună, Andreea,

   Cel mai bine este să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarAndreea zice

    Buna ziua,

    Ma aflu in grupul Horeca ce a fost in somaj tehnic pana pe 15 septembrie. Din 15 mai am beneficiat de somaj tehnic. In 15 noiembrie voi face 6 luni de la intoarcerea la munca din CIC. Compania la care lucrez nu are activitate, iar eu as dori sa stiu daca ma poate concedia. Am auzit, dar nu stiu sigur ca daca iei stimulent timp de 1 an nu te pot concedia. Nu am gasit o lege in care sa se stipuleze acest lucru.

    • Bună, Andreea,

     Legea nr. 89/2019 care modifică Ordonanța de Urgență 111/2010 stabilește că este interzisă concedierea salariatului/salariatei care se află în plata stimulentului de inserție timp de 6 luni după revenirea definitivă în unitate. În cazul în care se va întâmpla asta, te poți angaja oriunde și vei beneficia în continuare de stimulent.

 • AvatarMinge zice

  Bună ziua.Daca as dori reîntoarcerea la servici mai devreme de 2 ani
  La 1 an si 2 luni,as putea beneficia de stimulentul de inserție?
  Mulțumesc

  • Bună, Corina,

   Sigur, te poți întoarce la job oricând după terminarea concediului de lăuzie și beneficiezi de stimulent de inserție. Poți depune actele pentru el imediat după ce revii la serviciu.

 • AvatarDobrescu Ioana zice

  Buna ziua.

  Stimulentul de insertie se acorda si in situatia in care beneficiez doar de 60 zile concediu postnatal ,dupa care ma intorc la servici? Evident fara a intra in concediu crestere copil.
  Precizez ca din cele 126 zile concediu medical,nu am beneficiat decat de 60 zile dupa nastere,asa cum sm mentionat msi dus.

  Multumesc anticipat.

  • Bună, Ioana,

   Da, stimulentul se poate acorda imediat după terminarea concediului postnatal. Poți depune actele imediat după ce revii la serviciu.

 • AvatarRamona zice

  Buna ziua! Daca vreau sa ma intorc mainrepede de 1 si 10 luni sa iau stimulentul la cat ma pot intoarce? Pot la un an? Multunesc

  • Bună, Ramona,

   Da, te poți întoarce oricând la job după cele 42 de zile de concediu de lăuzie. Și când te întorci poți depune actele pentru stimulentul de inserție.

 • AvatarOana zice

  Buna ziua,bebe face 2 ani pe 7 februarie 2021 si eu doream sa reiau activitatea in decembrir sa pot beneficia de stimulent.cei de la munca mi’au spus k mi’a expirat ctrct deoarece era pe determinata si nu sunt dr acord sa ma mai intorc la ei.intrebare…daca imi gasesc un nou loc de munca pana in decembrie beneficiez de stimulent?Multumesc !!

  • Bună, Oana,

   Da, te poți angaja oriunde. Condiția pentru a beneficia de stimulent este să realizezi venituri supuse impozitului pe venit, nu este nicio condiție să te întorci la jobul de dinainte de concediul de creștere copil.

 • AvatarGeorgeta zice

  Buna ziua,

  am revenit de la concediul maternal cu 60 de zile inainte de termen si primesc stimulent.

  Pot sa beneficiez de somaj tehnic ?

  Multumesc

  • Bună, Georgeta,

   Cel mai bine este să întrebi acest aspect la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă sau la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarFlorin zice

  Bună ziua!Soția a avut contract pe perioada determinată si acesta a expirat în timp ce se afla în concediu de creștere copil,prin urmare nu se mai intoarce la locul de munca.In situatia asta poate beneficia soțul de indemnizația de inserție dacă nu a beneficiat de cele 30 zile de concediu?

  • Bună, Florin,

   Poți depune tu actele pentru stimulent de inserție dacă realizezi venituri supuse impozitului pe venit. Și soția poate beneficia dacă se angajează, nu există nicio condiție că trebuie să se întoarcă la jobul pe care l-a avut la momentul intrării în concediu creștere copil.

 • AvatarLaurentiu zice

  Buna ziua,
  Sotia a nascut in noiembrie 2018 si nu am intrerupt munca fiind tata, eu am facut cerere pentru stimulent prin martie- aprile 2019 si am primit decizia in iunie 2019, din cate am inteles stimulentul inceteaza la implinirea varstei de 2 ani al copilului.
  Se poate prelungi pana la 3 ani sau am inteles gresit?

  • Bună, Laurențiu,

   Stimulentul se acordă până la vârsta de 3 ani ai copilului. Având în vedere că ai depus că l-ai solicitat mai devreme de 1 an și 10 luni ai copilului, cel mai bine este să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să le prezinți cazul tău.

 • AvatarCostin Ioana zice

  Bună ziua! Sunt administrator If împreună cu soțul meu, pe 4 septembrie am născut și vă întreb dacă pot beneficia de stimulentul de inserție, pt că aș dori să nu mi întrerup activitatea! Menționez că realizez venituri cu acest If de 4 ani, nu dețin carte de munca!

  • Bună, Ioana,

   Dacă realizezi venituri supuse impozitului, da, poți beneficia de stimulent de inserție după 42 de zile de la nașterea copilului, fără a fi nevoie să iei concediu de creștere copil.

 • AvatarCarmen Dumitru zice

  Buna,
  Daca reincep serviciul la program redus (4ore), beneficiez de stimulent de insertie?
  Multumesc

  • Bună, Carmen,

   Este nevoie să întrebi acest aspect la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarSerban zice

  Bună seara! Dacă tatăl nu a fost angajat niciodată și nici nu a realizat venituri, iar eu mă întorc la serviciu cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani și depun dosarul în termen de 60 de zile, primesc stimulentul de inserție?! Tatăl nu are cum sa și ia concediul de o lună pentru că nu are seviciu. Mulțumesc anticipat!

  • Bună,

   Sigur, poți lua stimulentul de inserție dacă te întorci la serviciu cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani și depui și actele pentru această indemnizație. Acordarea stimulentului nu este condiționată de faptul că tatăl nu-și poate lua luna.

 • AvatarAndreea zice

  Buna ziua. Doresc sa ma reîntorc la serviciu cu 61 de zile înainte de împlinirea a doi ani a copilului. Tatal este pensionar. Aceasta influenteaza cumva acordarea stimulentului de insertie sau numarul zilelor dinaintea reîntoarcerii mele la serviciu? Va multumesc.

  • Bună, Andreea,

   Faptul că tatăl este pensionar nu influențează acordarea stimulentului. Este legal cum procedezi, să te întorci la locul de muncă cu 61 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani. O zi frumoasă!

 • AvatarAlina zice

  Buna , eu m-am înscris la facultate in Octombrie iar copilul împlinește 2 ani in Decembrie .. pot beneficia de acest stimulent sau doar dacă te angajezi ? Multumesc

  • Bună, Alina,

   Condiția pentru a putea beneficia de stimulent de inserție este să realizezi venituri supuse impozitului pe venit, conform OUG 111/2010.

   • AvatarLeti zice

    Am.avut stimulent de insertie din ianuarie 2019 pana in aprilie 2020. Va pfa din cauza crizei si lipsa de munca am intrat in ccc pana la 2 ani fix. Voi mai primi iara stimuent pana la 3 ani (m-am intors la munca pt ca nu sunt in domeniu direct restrictionat ci doar cu activitate foarte foarte redusa pe 12 sept cand a implinit fetita 2 ani in timpul starii de alerta). Mentionez deci ca am avut stimulent de insertie aproape 15 luni si ccc doar aproape 5 luni.

    • Bună, Leti,

     Stimulentul de inserție se acordă până la 3 ani ai copilului, nu contează câte luni de stimulent ai avut până acum.

    • AvatarLavinia zice

     Buna, as avea doua nelămuriri:
     1. Dacă soțul realizează venituri și poate face cerere pentru stimulentul de inserție la 1 an și 10 luni a fetiței, eu pot rămâne in CCC pana la 1 an și 11 luni iar apoi sa ma întorc la munca? Stimulentul îl va primi și pentru luna in care eu incep munca?
     2. Dacă eu ma întorc la servici cu 60 de zile înainte de a face fetița 2 ani și fac cerere pentru stimulentul de inserție, poate sa rămână tatăl in CCC ultimele 2 luni pana împlinește fetița 2 ani?
     Sunt curioasa care varianta e mai rentabila d.p.d.v. financiar și dacă sunt corecte. Mulțumesc anticipat!

     • Bună, Lavinia,

      Oricare dintre părinți poate depune actele pentru stimulent de inserție dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit. Dacă soțul depunde actele pentru stimulent, indemnizația ta de creștere copil se suspendă.

      Dacă tu te întorci la serviciu cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani și faci cerere pentru stimulent, tatăl poate să-și ia luna lui. În luna tatălui tu vei primi doar salariul. Vei începe să primești stimulentul de la 2 ani ai copilului. Statul nu plătește în același timp două indemnizații pentru același copil.

 • AvatarFlorina zice

  Bună ziua! Sunt în ccc. Dacă intru în șomaj cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani mai beneficiez de inerție?

  • Bună, Florina,

   Îți recomandăm să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți situația ta.

 • AvatarMirela zice

  Buna ziua, daca ma intorc la servici cand piticul are un an, si tatal intra in cic in locul meu (pana la 2 ani) se mentine interdictia de concediere? Referitor la stimulentul de insertie, inteleg ca nu se mai acorda. Este corect? Multumesc!

  • Bună, Mirela,

   Dacă tatăl intră în cic, nu vei putea lua stimulent decât după ce încetează concediul tatălui.
   Referitor la interdicția de concediere după revenirea din concediu de maternitate, aceasta este valabilă doar dacă ai lua stimulent. Legea nr. 89/2019 care modifică Ordonanța de Urgență 111/2010 stabilește că este interzisă concedierea salariatului/salariatei care se află în plata stimulentului de inserție timp de 6 luni după revenirea definitivă în unitate. Este singura prevedere legală prin care se acordă o protecție mamei după revenirea din concediul de maternitate.

 • AvatarAnca zice

  Buna ziua
  Am inteles ca indemnizatia Se primeste 1 an si 11 luni ca ultima Luna e a tatalui, Daca tatal nu isi poate lua aceea Luna poate tot mama sa primeasca Luna aceea indemnizatie?

  • Bună, Anca,

   Din păcate mama nu-și poate lua luna în locul tatălui. Vei primi indemnizația până la 1 an și 11 luni ai copilului, ultima lună (până la doi ani ai copilului) fiind rezervată tatălui. Mama nu primește indemnizație în această lună chiar dacă tatăl își ia concediul, chiar dacă nu și-l ia.

 • AvatarFlorentina zice

  buna ziua, fetita mea are un an si 4 luni,urmeaza sa ma intorc la serviciu la jumatatea acestei luni,intrebarea mea este daca beneficiez de stimulent din momentul in care depun actele sau dupa ce copilul face 2 ani? Sau la cat timp se vireaza in cont plata pentru stimulent dupa ce am depus actele? Multumesc anticipat!

  • Bună, Florentina,

   Este important să depui actele pentru stimulent de inserție la scurt timp după ce revii la job. Banii îi vei primi în luna următoare celei în care copilul împlinește doi ani.

  • AvatarDan Cengher zice

   Buna ziua,
   Urmeaza sa avem o fetita in urmatoarea saptamana, iar in situatia noastra eu sunt angajat si ea a intrat in somaj in primele luni de sarcina. Doresc sa intru eu ca si angajat in primii doi ani de cic si am avea urmatoarele nelamuriri:
   – daca ma intorc la munca cu 1 an mai devreme spre exemplu, o sa primesc bonusul de insertie pentru restul perioadei de pana 3 ani bebe? Adica aproximativ 20 luni?
   -daca ma intorc mai devreme cu 1 an spre exemplu, poate sa intre apoi sotia pana la implinirea celor 2 ani bebe? Si sa primim in parallel bonusul de insertie? Sau

   • Bună, Dan,

    Da, vei primi stimulentul de inserție până va împlini copilul 3 ani.
    Dacă revii la job mai devreme cu un an și soția intră în concediu creștere copil până la 2 ani, nu vei primi stimulent de inserție decât după ce soția iese din concediu. Cert e că pentru un copil, statul nu plătește în paralel două indemnizații.

  • AvatarMarcela zice

   Buna
   As dori sa ma intorc la munca cu 2 zile inainte sa inflineasca copilul 2 ani.
   Am sunat la directia sociala pt a ma informa mai bine, si mi au spus ca o sa primesc stimulent de insertie.
   Din comentariile de mai sus reiese ca ar trebui sa te intorci la munca cu minim 60 de zile, insa din cate stiu asta era valabil cu vechea lege..
   Va rog sa ma lamuriti daca pot sa primesc stimulent daca ma intorc la munca aproape de varsta de 2 ani a coplilului sau trebuie sa ma prezint mai repede.
   Multumesc

   • Bună, Marcela,

    Nu mai este valabilă prevederea conform căreia ar trebui să revii la job cu 60 de zile înainte ca juniorul/junioara să împlinească 2 ani. Acum, conform HG 536/2021 (care modifică HG 52/2011) poți sta până la 2 ani. Ia însă în calcul că ultima lună este a tatălui și nu vei primi indemnizație (indiferent dacă el își ia luna sau nu). Prin urmare în ultima lună (până împlinește copilul 2 ani) ar trebui să-ți iei concediu fără plată. Când revii la job poți depune actele pentru stimulent de inserție.
    Este ok să te întorci la job cu două zile înainte să împlinească copilul 2 ani pentru a beneficia de stimulent de inserție.

 • AvatarStefana zice

  buna ziua ,

  Beneficiez de stimulent de insertie , intre timp s-a nascut al 2 lea copil , trebuie sa anunt separat acest lucru , p.s am depus dosarul pentru indemnizatia celui de al 2 lea copil unde au toate actele de intrerupere a contractului de munca.

 • AvatarDan Cengher zice

  -sau daca intra sotia pana cu minim 60 zile inainte poate ea apoi sa depuna pentru insetie? Ea nu mai are locul de munca anterior firma a intrat in insolventa. Si atunci ar avea dreptul la insertie doar daca se angajeaza intr un alt loc?
  Multumim

  • Bună, Dan,

   Soția are dreptul la stimulent de inserție dacă se angajează în altă parte cu minimum 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani și dacă depune actele la scurt timp după angajare.

 • AvatarMihaela zice

  Bună ziua! Cat de repede, de la data depunerii dosarului pentru stimulentul de inserție, îmi pot da demisia de la actualul angajator și angaja imediat în alt loc? Exista posibilitatea pierderii stimulentului dacă schimb angajatorul chiar după depunerea dosarului? Va mulțumesc!

  • Bună, Mihaela,

   Sigur, îți poți da demisia de la actualul loc de muncă și să te angajezi în alt loc. Pentru a primi stimulentul, contează ca în fiecare lună să realizezi venituri supuse impozitului pe venit.
   Nu există posibilitatea de a pierde stimulentul dacă faci această schimbare.

   • AvatarMihaela zice

    Mulțumesc mult!

 • AvatarANA zice

  Buna seara! Sunt in ccc pana la data de 22Noiembrie(90zile mai devreme)
  Doresc sa schimb locul de munca. Dupa ce depun actele pt stimulent si il si primesc,cateva luni,DAR din cauza starii de urgenta angajatorul ma trimite in somaj tehnic.mai primesc stimulentul?
  Multumesc

  • Bună, Ana,

   Înțelegem situația. Cel mai bine este să prezinți acest caz la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarBan adela zice

    Buna ziua.Sunt in concediu crestere copil si in data de 4 februarie copilul împlinește 2 ani.In decembrie va trebui să mă întorc la serviciu pentru a primi stimulentul .Intrebarea mea este daca tatal i-si depune actele pentru luna tatalui si o sa stea 2 luni respectivpana la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului eu dupa cele 2 luni o sa mai primesc stimulentul ?Sau va trebui tatal sa stea doar o lună?
    Multumesc pentru eventualul răspuns!

    • Bună, Adela,

     Tatăl poate să stea o singură lună în concediu creștere copil, de la 1 an și 11 luni la 2 ani ai copilului. După această lună, a tatălui, tu vei începe să primești stimulent de inserție. Contează să depui actele pentru stimulent în primele zile după ce revii la job. Cert e că nu puteți primi în același timp, pentru același copil, și indemnizație, și stimulent.

 • AvatarSimona zice

  Buna ziua!M-am intors la munca inainte ca,copilul meu sa faca 2 ani!Am beneficiat de stimulent de insertie 5 luni…apoi…lucrand la scoala si avand contract pe perioada determinata…mi s-a intrerupt contractul 14 zile intr-o luna….adica am fost angajata pana la 31 august si apoi de pe 14 septembrie!Mi-a fost taiat stimulentul de 650…il pot relua cu 1 octombrie cat mai am dreptul pana face copilul 3 ani?

  • Bună, Simona,

   Sigur, îl poți relua atât timp cât realizezi venituri supuse impozitului pe venit și copilul nu a împlinit încă 3 ani.

 • AvatarAna Maria zice

  Buna ziua,
  Imi puteti spune va rog cum se procedeaza in cazul in care la momentul de fata beneficiez de stimulentul de insertie, dar urmeaza sa schimb locul de munca? Daca exista pauza intre locurile de munca ce se intampla?
  Multumesc.

  • Bună, Ana Maria,

   Dacă pauza nu este mai mare de o lună nu contează, tu vei avea continuitate în ceea ce privește veniturile supuse impozitului pe venit. Dacă perioada de pauză este mai mare de o lună, este important să anunți la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești. Reprezentanții DGASPC te pot îndruma în orice caz.

  • AvatarValentina zice

   Bună ziua! Contactul meu de munca s-a incheiat cu aproximativ 3 luni inaintea nasterii, dar am reusit sa beneficiez de indemnizatia de crestere a copilului. Acum doresc sa ma angajez, copilul va face 2 ani in martie, conteaza programul de lucru? As vrea sa ma angajez la 4 ore pentru inceput. Primesc stimulent daca ma voi angaja asa? Trebuie sa depun cerere pentru oprirea primirii indemnizatiei de crestere si sa cer acordarea stimulentului de insertie? Daca am inteles bine, va rog sa ma corectati daca gresesc, aceste acte/ cereri se depun in termen de 30 de zile lucratoare incepand cu data in care imi incep activitatea? Va multumesc.

   • Bună, Valentina,

    Cel mai bine este să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești dacă se acordă stimulent pentru program de lucru part time. În prevederile legale nu se face referire la acest aspect. Da, trebuie să depui cerere pentru oprirea primirii indemnizației de creștere și să ceri acordarea stimulentului de inserție. Actele se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la reluarea activității.

 • AvatarClara zice

  Bună ziua!

  In situația în care niciunul dintre părinți nu a beneficiat de concediu creștere copil și nici de alte tipuri de concedii, însă unul dintre părinți a solicitat și beneficiază de stimulent de inserție, există posibilitatea ca acesta sa renunțe la stimulent și să solicite concediu creștere copil până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani?

  • Bună, Clara,

   Din informațiile noastre, da, se poate sî revii în concediu creștere copil. Trebuie să mergi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să depui actele pentru concediu creștere copil, precum și o cerere de oprire a stimulentului.

 • AvatarIonela zice

  Am urmatoarea situatie: bebe 1 nascut in iunie 2018, din oct 2018 pana in martie 2019 a stat mama in CIC, apoi s a întors la servici si a intrat tatăl in CIC din martie 2019 pana in martie 2020. Din martie 2020 s a întors si tatăl la munca Si beneficiaza de stimulent.
  Situatie: din iunie 2020 mama este in risc cu bebe 2 si din oct 2020 a intrat in 08, urmeaza sa nasca bebe 2 in noiembrie 2020.
  Intrebare: tatăl va mai beneficia de stimulentul de insertie pentru bebe 1 daca mama intra in 08, respectiv CIC cu bebe 2?
  Multumesc!

  • Bună, Ionela,

   Sigur, tatăl va mai beneficia de stimulent de inserție pentru bebe 1. Statul nu poate acorda două indemnizații în același timp pentru același copil, dar în cazul acesta e vorba de câte o indemnizație pentru fiecare copil.

   • AvatarRaluca V zice

    Bună ziua!
    In condițiile in care eu am terminat ccc in data de 10.12.2020 nu m-am întors la serviciu ( postul mi-a fost desființat la o luna dupa ce am născut si mi-au încheiat contractul de munca), eu acum mai pot beneficia de șomaj?

    • Bună, Raluca,

     Este important să iei legătura ca Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Muncă care-ți va oferi informații pe cazul tău.

 • AvatarCatarici Elena zice

  Buna dimineața. Am aflat de curând că pot să stau cu copilul până la 2 ani acasa și la întoarcere la servici sa primesc stimulentul de inserție. Face 2 ani pe 21 febr 2021. Este adevărat. Mulțumesc pentru raspuns

  • Bună, Elena,

   Conform OUG nr.111/2010, Pentru ca o persoană să poată beneficia de dreptul la stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului încadrat în grad de handicap, este necesar să își reia activitatea cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 2 ani/respectiv 3 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap. (sau trei luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani respectin 3 ani in cazul copilului cu handicap).

   În acest moment nu cunoaștem să existe o nouă prevedere legală care să dea dreptul unuia dintre părinți să stea în concediu creștere copil până la 2 ani și apoi să revină la serviciu și să primească stimulent de inserție. Dacă ai găsit o prevedere legală în acest sens, suntem bucuroși să o aduci la cunoștință și comunității cariera.ejobs.ro 🙂

 • AvatarSanda zice

  Buna ziua, daca eu ma intorc la servici cand copilul implineste un an si 10 luni, tatal cand ramane in concediu, in luna 11 sau 12?..in aceste conditii beneficiez de stimulentul de insertie?..mulțumesc

  • Bună, Sanda,

   Luna tatălui este de la 1 an și 11 luni ai copilului. Dacă te întorci la serviciu cu minimum 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, vei beneficia de stimulent de inserție, condiția este să depui actele la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești în termen de 30 de zile calendaristice de la revenirea la job. De asemenea, la DGASPC poți întreba dacă tatăl poate să-și ia luna lui imediat ce tu revii la serviciu.

 • AvatarMihaela zice

  Bună ziua, am si eu o întrebare :vreau sa ma intorc la servici mult mai devreme decât cuv2 luni, dar cu program la junatate adică de 4 ore si am vorbit cu angajatorii si sunt de acord, intrebarea mea este:stimulentul de insertie va fi tot 650 sau mai puțin?. Vă mulțumesc anticipat!

  • Bună, Mihaela,

   Este important să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   În OUG 111/2010 se face referire doar la condiția de a realiza venituri supuse impozitului pe venit, nu și la situația în care părintele lucrează part-time și are venituri în concordanță cu acest program:

   #M19
   “ART. II
   (2) În cazul în care, după perioada prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, atunci stimulentul de inserţie se acordă, potrivit legii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.

 • AvatarLarisa zice

  Buna ziua . Daca ma întorcea 1 an si 10 luni la munca part time (2h,4h,6h) primesc stimulentul de inserție ?

  • Bună, Larisa,

   Îți recomandăm să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a vedea exact cum procedează în acest caz.

 • AvatarBica Mihaela zice

  buna ziua asi dori sa știu și eu momentan sunt data în somaj thecn mam reîntors mai de vrem la locul de munca și asi dori sa renunț la cest job și sam caut altceva îmi cauzează la stimulenta mai beneficiez de ia?va mulțumesc?

  • Bună, Mihaela,

   Contează ca pauza dintre cele două joburi să nu fie mai mare de o lună. Chiar dacă schimbi jobul, tu, practic, trebuie să figurezi cu venituri supuse impozitului pe venit, pentru a beneficia în continuare de stimulent de inserție.

   • AvatarElena Obloja zice

    Buna ziua am inceput lucru cu 61 de zile mai repede respectiv in 13 octombrie, fetita mea implinind doar in 14 decembrie 2 anisori!Acum mi-au dat fluturasul si am 8 zile cu suspendare lucrul ,adica inainte sa incep serviciul mi-au pus 8 zile suspendare serviciu !Mai primesc stimulentul?!

    • Bună, Elena,

     Este important să iei legătura cu Agenția pentru plăți și inspecție socială din județul unde locuiești pentru a afla exact cum vor proceda.

     • AvatarMihai zice

      Buna ziua in cazul in care soția nu lucrează și urmează să nască pot eu că tata să iau stimulentul de inserție imediat după naștere sau trebuie sa îmi iau concediu de creștere a copilului minim o luna pentru a primi stimulentul de inserție.

     • Bună, Mihai,

      E nevoie să iei concediu de creșrere copil minimum o lună și apoi vei primi stimulentul de inserție. Îți recomandăm ca înainte de a depune actele să disucți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

 • AvatarDumitra zice

  Bună seara,urmează să nasc peste 2 luni si nu doresc sa intru in concediu pentru cresterea copilului, imi voi continua activitatea,ce drepturi se cuvine si ce acte trebuiesc depuse si unde,multumesc

  • Bună, Dumitra,

   Poți lua stimulent de inserție pentru copil. Actele pe care trebuie să le depui la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești sunt:

   1.cererea tip pentru acordarea stimulentului de inserție (o poți descărca de pe site-ul Direcției de Asistență Socială din sectorul/prașul unde locuiești)

   2.actele de identitate ale părinților copilului (mama și tatăl copilului);

   3.certificatul naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;

   4.certificatul de căsătorie;

   5.dovada eliberată de către angajator/angajatori din care să reiasă data cu care începe activitatea (decizie/dispoziție de reluare a activității) sau contractul de muncă (pentru persoanele care încep activitatea la alt loc de muncă decât la cel unde au avut suspendat contractul de muncă) ;

   6.adeverință tip completată de angajator/angajatori; (o poți descărca de pe site-ul Direcției de Asistență Socială din sectorul/prașul unde locuiești)

   7.adeverință ANAF pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior nașterii copilului (pentru persoanele care au obținut venituri din activități independente);

   8.extras de cont pentru persoanele care solicită plata prin transfer bancar (lista băncilor se poate consulta pe site-ul APISMB); titularul extrasului de cont trebuie să fie același cu titularul dosarului;

   9.declarația beneficiarului;

   10.dosar cu șină.

   Trebuie să depui actele în maximum 30 de zile calendaristice de la reluarea activității.

 • AvatarGabriela zice

  Buna ziua! Daca renunt la locul de munca si as dori sa plec din tara, mai beneficiez de stimulent? Multumesc o zi buna!

  • Bună, Gabriela,

   Condiția pentru a beneficia de stimulent de inserție este prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, articolul 7 – (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de insertie.

   Așadar, este nevoie să obții venituri supuse impozitului pe venit pentru a beneficia de stimulent de inserție. O altă condiție este să locuiești în România.

 • AvatarUrs Diana zice

  Daca atunci cand ar trebui sa ma intorc la servici(cu 60 de zile inainte de a face copilul 2 ani) firma este inchisa pentru ca este carantina in oras si vor sa ma dea direct in somaj,mai beneficiez de acel stimulent de insertie?

  • Bună, Diana,

   Conform OUG 111/2010, condiția pentru a putea beneficia de stimulent de inserție este să realizezi venituri supuse impozitului pe venit. Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău pentru a primi îndrumare.

 • AvatarLoredana Miron zice

  Buna-ziua.Anul trecut beneficiam de stimulent de insertie pt copilul nr 3 care a împlinit 3 ani in oct…in mai am născut copil nr 4…sotul a depus dosar pt concediu de creștere.E legal să îmi suspende stimulentul de insertie?

  • Bună, Loredana,

   Stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea vârstei de 3 ani. Până la 4 ani se acordă la copilul cu handicap.
   Faptul că ați depus dosar pentru concediu de creștere al celui de-al patrulea copil nu a influențat stimulentul pentru copilul 3.

 • AvatarBOROS MARIA zice

  Bună ziua, soțul meu este în concediu creștere copil cu nevoi speciale 3-7 ani. În luna aprilie copilul împlinește 7 ani. Dacă tatăl, se angajează cu 3-4 luni înainte, are și el dreptul la stimulent de inserție?

  • Bună, Maria,

   Cel mai bine este să prezinți cazul la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a te îndruma exact.

 • Avataradelina zice

  Buna ziua!intrebarea mea este daca pot primi stimulent de insertie pe durata concediului de maternitate(cele 126 de zile) pentru cel de al doilea copil?..eu beneficiez de stimulentul de insertie pentru primul copil..si el neavand varsta de 2 ani!

  • Bună, Adelina,

   Condiția pentru a beneficia de stimulent de inserție este să realizezi venituri supuse impozitului pe venit. Din informațiile noastre, indemnizația pentru concediul de maternitate nu se încadrează în acest tip de venituri. Te sfătuim să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • Avataradelina zice

    Multumesc frumos pentru raspuns!

 • AvatarFlorina zice

  Bună, daca ma intorc la munca inainte 1 an și 2 luni ( fetita are doar 10 luni) se primește stimulentul pana la 3 ani sau tot 1 an de la începerea lucrului ? Multumesc anticipat

  • Bună, Florina,

   Vei primi stimulentul până la 3 ani.

  • AvatarDani zice

   Buna ziua. Am un copil de 1 an si pt el am stimulent de inserție.. soția este gravida si in 2021 prin luna iulie trebuie sa nască…se poate obține stimulent de inserție si pentru al doilea copil? Tin sa precizez ca eu am depus actele pt stimulentul de inserție pt primu copil si as vrea ca tot eu sa depun actele si pt al doilea copil.Se poate face lucrul asta?

   • Bună, Daniel,

    Din informațiile noastre, pentru fiecare copil se acordă stimulent de inserție. În OUG 111/2010, nu se precizează însă clar dacă un parinte poate lua două stimulente de inserție. De aceea, te sfătuim să întrebi încă de pe acum la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

    • AvatarValentina zice

     Am avut ctr pe perioadă determinată și am intrat în concediu de creștere copil.
     Dacă ma reîntorc la locul de munca cu minimum 60 de zile și cer sa mă reangajeze (totodată să pot beneficia de stimulent) exista posibilitatea sa mă poată refuza angajatorul dacă am avut ctr. pe perioada determinată sau sunt obligați prin lege să mă ia înapoi! mi-a fost totul neclar când am plecat de acolo. Aștept cu interes un răspuns.
     Mulțumesc !

     • Bună, Valentina,

      Doar în cazul contractului pe perioadă nedeterminată, angajatorul este obligat să primească salariata aflată în plata stimulentului de inserție și nu poate face concedieri timp de 6 luni după revenirea acesteia în unitate, conform Legii nr. 89/2019 care modifică Ordonanța de Urgență 111/2010.

 • AvatarBurca Cristina zice

  Buna seara! Intrebarea mea este daca pot beneficia de stimulentul de insertie in cazul in care ma intorc la munca dar part time 4 sau 6 ore. Multumesc

  • Bună, Cristina,

   Te sfătuim să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarMaria zice

  Buna ziua! Am o fetita de 2 ani si 4 luni si una de 1 luna. Sotul beneficiaza de stimulent de insertie pt prima fetita si merge la munca, iar eu vreau sa imi iau concediu si indemnizatie crestere copil pt cea de-a doua fetita. Trebuie sotul sa renunte la stimulent pt a putea ca eu sa primesc indemnizatie crestere copil?
  Multumesc frumos!

  • Bună, Maria,

   Soțul nu trebuie să renunțe la stimulentul pentru prima fetiță ca să primești indemnizație de creștere copil. Drepturile bănești sunt pentru fiecare copil în parte și nu sunt condiționate drepturile pentru alt copil.

 • Avatardana zice

  Buna ziua,

  Primesc stimulent de insertie din august 2020. Angajatorul ma poate da in somaj? Daca voi fi data in somaj, mai primesc stimulent?

  • Bună, Dana,

   Legea nr. 89/2019 care modifică Ordonanța de Urgență 111/2010 stabilește că este interzisă concedierea salariatului/salariatei care se află în plata stimulentului de inserție timp de 6 luni după revenirea definitivă în unitate.
   Pentru a afla dacă se acordă stimulent în timp ce ești în șomaj, te sfătuim să te adresezi Direcției de Plăți și Inspecție Socială din orașul/județul unde locuiești.

 • AvatarFlorentina zice

  Buna ziua, stimulentul de acorda inclusiv în luna in care copilul împlinește 3 ani? Mulțumesc!

  • Bună, Florentina,

   Din informațiile noastre, stimulentul se acordă inclusiv pentru această lună, însă va fi calculat fracționat, în funcție de numărul de zile până la data de naștere a copilului. De exemplu, dacă e născut pe 15, se va acorda stimulent doar pentru 15 zile.

 • Avatardamian zice

  Dacă mama copilului nu intră deloc în concediul de creștere copil, poate beneficia de stimulentul de inserție la terminarea concediului postnatal și întoarcerea la muncă?

  • Bună, Damian,

   Sigur, mama poate sta cele 42 de zile în postnatal și apoi să depună actele pentru stimulent de inserție. Stimulentul de inserție se va acorda până când juniorul/junioara împlinește 3 ani.

   • Avatardamian zice

    Mulțumesc! Informație foarte utilă!

    • AvatarUngureanu Gabriela zice

     Buna ziua ,cu cat timp înainte de începerea serviciului pot depune actele pentru obtinerea stimulentui de inserție?mulțumesc

     • Bună, Gabriela,

      Actele pentru stimulentul de inserție trebuie depuse în maximum 30 de zile calendaristice de la întoarcerea la serviciu. Nu poți face asta înainte pentru că ai nevoie de o adeverință de la angajator în care se menționează că ai reluat activitatea.

 • AvatarLivia zice

  Buna ziua! Daca tatal nu are dreptul sa solicite acea luna de ICC, mama poate beneficia de stimulent de insertie pt acea luna?

  • Bună, Livia,

   În luna tatălui nu vei lua stimulent. Nu poți lua două indemnizații simultan pentru același copil. Stimulentul se va acorda începând de la 2 ani ai copilului și prima indemnizație o vei lua următoarea lună după ce împlinește 2 ani.

 • AvatarIonela zice

  Sotul meu a beneficiat de indemnizație creștere copil,si-a reluat activitatea in 25.09,copilul împlinind varsta de 2 ani in 26.11,a depus actele in luna a 10 cred,pentru stimulentul de inserție.azi am primit o decizie în care scrie “suspendarea plății de indemnizație creștere copil pentru că a reluat activitatea dar nu scrie daca a fost aprobat acel stimulent,asa trebuie sa primească sau a fost refuzată poate stimulentului,ca nu prea am inteles.

  • Bună, Ionela,

   Cel mai bine este să întrebați la Agenția pentru plăți și Inspecție Socială. Într-adevăr instituția este obligată să comunice suspendarea plății pentru indemnizația de creștere copil, însă este posibil ca pentru stimulent de inserție să primiți o altă înștiințare. Dacă soțul a depus actele în termen de 30 de zile calendaristice de la reluarea activității, e ok, va primi și indemnizația.

 • AvatarRoxana zice

  Copilul meu face 2 ani pe 20 feb 2021. Cand calculez acele 60 de zile, tin cont si de zilele libere legale (25, 26 dec, 1,2 ian, 24 ian)? Cand sa anunt contabila sa deschida cartea de munca, 21 decembrie sau 15 decembrie? Si se poate pe mai putine ore, ca eu sa achit mai putin contributiile?

  • Bună, Roxana,

   Cele 60 de zile sunt calendaristice, prin urmare intră și zilele libere legale. Având în vedere periaoda Sărbătorilor, ar fi bine să-ți redeschidă contractul începând cu 15 decembrie și să obții și adeverință de la angajator, conform căreia ai reluat activitatea. Aceasta îți va folosi la depunerea actelor pentru stimulent. Poți depune actele pentru stimulent în termen de 30 de zile calendaristice de la reluarea activității.
   Referitor la numărul de ore, te sfătuim să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

  • AvatarIoana zice

   Buna Ar trebui sa ma intorc la munca din Ccc sapt viitoare pe 17 dec ca sa primesc stimulent de insertie dar am fost azi anuntata ca firma unde am lucrat se inchide Timpul este prea scurt sa gasesc altceva data fiind si situatia de pandemie Cum anume pot beneficia de stimulent de insertie?

   • Bună, Ioana,

    Acestea sunt prevederile din OUG 111/2010 referitoare la stimulentul de inserție:

    ART. 7
    (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un
    stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin.
    (2).
    (2) Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap,
    acordarea stimulentului de inserţie se prelungeşte astfel:
    a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
    b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap

    Stimulentul de inserție se oferă așadar persoanelor care obţin venituri supuse impozitului cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.
    Înțelegem situația, însă singura soluție este să-ți găsești un job cât de repede. eJobs te poate îndruma spre acele anunțuri de joburi care ți se potrivesc și spre acele domenii unde se fac angajări acum. Poți suna la 021 9124, număr cu tarif normal.

   • AvatarAndreea sorina zice

    Buna ziua copilul
    Meu împlinește 2 ani in 18.04.2021!Eu am beneficiat de CCC incepand cu data nașterii lui deoarece nu am fost angajata inainte ci am fost in CCC cu primul copil dupa care am beneficiat de somaj …problema e ca somajul
    Meu s-a încheiat in 18.10.2018 si am o pauza de 6 luni oare daca ma reîntorc la un loc de munca cu 60 de zile inainte pot primi stimulent de inserție!

    • Bună, Andreea,

     Șomajul nu va condiționa acordarea stimulentului de inserție. Pentru a beneficia de stimulent de inserție condiția este să începi să realizezi venituri supuse impozitului pe venit.

     Aceasta este prevederea din OUG 111/2010:

     ART. 7
     (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin.

     • AvatarCeNicoleta zice

      Multumesc pt raspuns. In urma discuțiilor purtate cu angajatorul, ne am pus de acord asupra datei de incepere a activitatii la locul de munca. Acum daca ma intorc la munca inainte de 1 an si 11 luni, cu cat timp anunt A. J. P. I. S. cu privire la renuntarea la indemnizatie si întoarcerea la serviciu? Multumesc.

     • Bună, Nicoleta,

      Poți anunța încă de acum. Vei specifica data de când revii la muncă și aceea se va lua în considerare.

     • AvatarPitaru ionela zice

      Bună,

      Pentru a nu întâmpină probleme în obținerea stimulentul de inserție pe ce data ar trebui sa ma intorc la munca. Fetita face 1 an și 10 luni pe 30 mai. Din comentariile de mai sus am înțeles ca este bine sa revii mai devreme cu câteva zile nu pe 30. Mulțumesc

     • Bună, Ionela,

      Da, ar fi bine dacă poți reveni cu câteva zile mai devreme de 30 mai, pe 26-27 mai, astfel încât să nu fii la limită în calcularea celor 60 de zile.

 • AvatarValentina zice

  Daca fetita mea implineste 2ani pe 22 martie 2021 iar tatal nu isi ia luna lui eu trebuie sa ma intorc cu 60 de zile inainte la servici cu ce data trebuie sa fac cerea de reluare a activitati .multumesc

  • Bună, Valentina,

   Ar trebui să revii la job cel târziu pe 22 ianuarie. Cu data aceasta ar trebui să faci cererea de reluare a activității.

 • AvatarZsolt zice

  Buna ziua,

  Sotia se intoarce la locul de munca dupa 1 an si 10 luni (mai precis cu 60 de zile inainte ca fetita noastra sa implineasca 2 ani). In aceste zile sunt incluse/calculate si zilele de weekend nu? Iar apoi, mai precis care este termenul pentru a depune cererea la Directia de Asistenta Sociala, adica din ce pana la ce data ? Undeva am citit 60 de zile dupa reinceperea activitatii, asta ar insemna oare ca daca ar depune cererea abia cand copila implineste 2 ani, atunci va pierde deja 1 sau 2 luni din stimulent? Stimulentul primeste 2+12=14 luni? sau numai 12 luni incepand din luna in care copila implineste 2 ani pana sa implineasca 3 ani?
  Multumesc frumos pentru raspuns.

  • Bună, Zsolt,

   Cele 60 de zile sunt calendaristice, deci, da, intră și zilele de weekend.
   Termenul de depunere a actelor pentru stimulent de inserție este de 30 de zile calendaristice de la reînceperea activității.
   Stimulentul îl va lua timp de 12 luni, din momentul în care copilul împlinește 2 ani.

 • AvatarLaurențiu zice

  Bună ziua! Pot beneficia eu de stimulent inserție fara a intra in concediu creștere copil deoarece soția nu va beneficia de prenatal pentru ca nu lucrează?
  Mulțumesc

  • Bună, Laurențiu

   În OUG 111/2020 se precizează în articolul 8: De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

   În articolul 7 se precizează condițiile: (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).

   Îți recomandăm să prezinți cazul tău la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarLaura zice

  Buna seara,
  Lucrez ca inginer software si momentan sunt in CIC de 10 luni. Vreau sa ma intorc la serviciu peste 2 luni si voiam sa intreb daca pot aplica pentru stimulentul de insertie, in conditiile in care sunt scutita de plata impozitului?
  Multumesc

  • Bună, Laura,

   Îți recomandăm să iei legătura cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarNicoleta zice

  Buna seara,
  Sunt in concediu crestere copil, pe 27 martie 2021 copilul implineste 2 ani. Ar trebui sa ma intorc la munca pe 28 februarie 2021, pentru ca pana pe 27 februarie 2021 inca primesc indemnizatie, dar sunt insarcinata cu al doilea copil si ar trebui sa nasc la inceputul lunii aprilie. Cum trebuie sa procedez? Cu cat timp inainte trebuie sa anunt angajatorul ca vreau sa reincep activitatea? Si dupa, cum fac daca 28 februarie este duminica? Aduc concediu medical cu data de 28 februarie si angajarea se face cu 1 martie sau si concediu medical cu 1 martie? Multumesc frumos.

  • Bună, Nicoleta,

   Poți anunța oricând angajatorul că vrei să reîncepi activitatea. În privința concediului medical, poți discuta cu angajatorul cum e mai bine din punct de vedere legal, astfel încât și tu și el să fiți acoperiți.

   • AvatarNicoleta zice

    Multumesc pt raspuns. In urma discuțiilor purtate cu angajatorul, ne am pus de acord asupra datei de incepere a activitatii la locul de munca. Acum daca ma intorc la munca inainte de 1 an si 11 luni, cu cat timp anunt A. J. P. I. S. cu privire la renuntarea la indemnizatie si întoarcerea la serviciu? Multumesc.

 • AvatarFlorentina Georgiana zice

  Buna seara. Sunt in ccc, pe 15 sept baietelul meu va împlini 2 anisori. Pe 1 iulie, as vrea sa ma reintorc la munca. As dori sa ma angajez in alta parte, nu la cel precedent. Este vreo problema? Am stat numai 6 luni acolo. Acum, as dori un program mai bun, si ma gandesc ca poate este vreo problema daca mi as inchide contractul. Astept un raspuns. Multumesc din suflet!

  • Bună, Florentina,

   Te poți angaja la o altă companie, fără să-ți fie afectat stimulentul de inserție. Acesta nu depinde de fostul angajator, ci de faptul că tu realizezi din nou venituri supuse impozitului pe venit.

   • AvatarGiorgiana zice

    Bună ziua!Vreau sa ma întorc mai devreme cu 60 zile ca să primesc stimulentul de insertie,însă voiam sa știu dacă o sa am nevoie de concediu medical mi se mai acorda stimulentul?Va mulțumesc!

    • Bună, Giorgiana,

     Te sfătuim să întrebi acest aspect la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și la Direcția pentru Plăți și Inspecție Socială.

 • AvatarIonut zice

  Buna ziua. Sunt tata. Am intrat în supliment de inserție din ziua când sa născut copilul. Acum după 7 luni pot intra in concediu creștere copil… Renunțând la inserție? Va rog un răspuns

  • Bună, Ionuț,

   Da, poți intra în concediu de creștere copil în condițiile descrise. Ia legătura cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești care te vor ghida. Este nevoie să pregătești să depui dosarul de concediu de creștere copil.

   • AvatarTufa Simona zice

    Bună ziua. Stimulentul de inserție de 650 RON se acorda doar mamei care revine la muncă la 1 an si 10 luni ale copilului sau și mamei care revine la 1 an si 11 luni?

    • Bună, Simona,

     Stimulentul de inserție de 650 de RON se acordă mamei care revine la muncă la 1 an și 10 luni ai copilului. Nu se acordă dacă revii la 1 an și 11 luni ai copilului.

 • AvatarDenisa Haituc zice

  Buna ziua,

  In prezent, sunt in concediu de crestere copil cu handicap de la 3 la 7 ani.
  In iunie, urmeaza sa nasc al doilea copil. Intrebarea mea este daca ar putea sotul sa ia stimulentul de insertie fara sa intre niciunul din parinti in concediu de crestere copil. Daca se poate lua astfel stimulentul, care este termenul pentru depunerea actelor?

  • Bună, Denisa,

   Te sfătuim să ceri un punct de vedere oficial la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

   Conform OUG 111/2010, poți beneficia de stimulent până la 4 ani ai copilului, însă nu poți beneficia în același timp și de indemnizația de creștere a copilului.

   ART. 7
   (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin.(2).
   (2) Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserţie se prelungeşte astfel:
   a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
   b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de prevederile art. 31 alin. (1) şi (2).

   ART. 31
   (1) Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinţii fireşti sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, după cum urmează:
   a) în continuarea concediului prevăzut la art. 2 alin. (1);
   b) oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creşterea copilului în baza actelor normative care au reglementat acest drept la data
   naşterii copilului;
   c) oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate definite la art. 2 alin.
   (1), (5) şi (6).
   (2) Pe perioada concediului prevăzut la alin. (1) se acordă o indemnizaţie lunară egală cu cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).
   (3) Concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la alin. (1), se acordă pe bază de cerere de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită.
   (4) În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri profesionale din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea activităţii în perioada de până la împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 7 ani.
   (5) Pe perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică corespunzător prevederile art. 21 şi 22.
   (6) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b), condiţiile de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului se consideră îndeplinite indiferent care dintre părinţii fireşti sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) a beneficiat de concediul pentru creşterea copilului.

   • AvatarMihaela zice

    Buna seara, am o intrebare la dumneavoastră, fetița împlinește 2 ani, pe data de 14.06.2021, vreau să ma intorc la muncă exact când împlinește cei 2 ani, fără să beneficiez de stimulent de inserție, tatăl nu poate beneficia de indemnizatia de crestere copil, nu a lucrat în ultumi 2 ani, eu dacă ma întorc la serviciu, in luna iunie cand fetița împlinește 2ani, mai beneficiez pt ultima luna de indemnizație crestere copil. Vă mulțumesc!

    • Bună, Mihaela,

     Pe ultima lună nu vei putea beneficia de indemnizație de creștere copil, această lună fiind dedicată tatălui, chiar dacă o ia, chiar dacă nu o ia.

 • AvatarVoicu raluca zice

  Am și eu următoarea situație. Am născut o fetita pe 29 Octombrie 2019, sunt in concediu creștere copil 1 an și 11 luni(tatăl nu și a luat luna lui și nici nu o ca lua). Teoretic concediul creștere copil se va termina pe 29 Septembrie 2021(anul acesta). Am rămas însărcinată cu cel de al doilea copil. O sa nasc in Decembrie (15 Decembrie estimativ). Dacă nu ma intorc la munca, de pe data de 29 Septembrie (Când o sa am 6 luni jumate de sarcina,“nu știu cine ma va mai angaja”)nu voi mai beneficia de alt venit? Voi mai beneficia de indemnizația de maternitate?Cum sa procedez in acest caz?
  Sa ma intorc mai devreme cu doua luni înainte de împlinirea primului copil a doi ani (Adică in August, 5 luni jumate de sarcina) și sa beneficiez de stimulent, apoi sa intru in concediu de maternitate și asa sa am continuitate?
  Voi mai beneficia de stimulent când o sa intru in concediu de maternitate pt al doilea copil, și apoi in concediul de creștere copil??
  Este o situație dificila, as avea nevoie de sfatul dumneavoastră sa ma pot organiza. Mulțumesc anticipat!

  • Bună, Raluca,

   Îți recomandăm ca pentru indemnizația de maternitate să discuți cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate care te pot îndruma în acest caz.
   Este, într-adevăr, mai simplu să obții indemnizația de maternitate dacă revii la job, în plus poți beneficia și de stimulent.
   Stimulentul se va acorda până când intri în concediul de maternitate pentru că statul nu plătește două indemnizații în același timp. Condiția pentru stimulent este să realizezi venituri supuse impozitului, or, în concediu de maternitate nu se întâmplă asta. Dar se poate interesa soțul la Direcția de Asistență Socială pentru a vedea dacă poate lua el stimulentul.

   • AvatarTanasescu Maria Mirabela zice

    Buna ziua in cazul in care copilul face doi ani iar indemnizatia o iau eu , poate sa beneficieze tatal de stimulentul de insertie daca este pensionar? E obligatoriu ca eu sa ma intorc la serviciu in cazul asta?

    • Bună, Maria,

     Tatăl nu poate beneficia de stimulent de inserție dacă este pensionar. Din păcate, statul nu acordă două indemnizații în același timp pentru aceeași personaă. Condiția pentru a beneficia de stimulent de inserție este să revii la job și să realizezi venituri supuse impozitului. Poți beneficia tu de stimulent.

     • AvatarStaicu zice

      Îmi cer scuze daca întrebarea mea de mai jos e stupida!
      Copil, nou-născut, mama fara drept de CCC, tatăl lucrează.
      In acest context, tatăl poate beneficia de stimulent de inserție fara sa intre deloc în concediu?

     • Bună,

      Fiind un caz particular, vă recomandăm să întrebați la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

 • AvatarAurelia zice

  Buna ziua! Cand am nascut am avut doar 3 luni lucrate si nu am beneficiat de concediu crestere copil. Am ramas angajata pana in prezent,fetita face 2 ani. Pot lua suplimentul de insertie ?

  • Bună, Aurelia,

   Sigur, poți depune actele pentru stimulent de inserție, îl vei lua până când fetița împlinește 3 ani.

  • AvatarCristiana zice

   Buna, Steluța
   ma poți ajuta, te rog? Sunt în CCC. Fetita mea e născută în 01.07.2020. Când am întrat în CCC am optat pt întoarcere la lucru la 1an și 10 luni, asa știam ca e necesar pt a beneficia de stimulent. Am inteles ca între timp s-a modificat legea (sau poate nu știam eu) si as putea sa ma întorc la 1 an și 11 luni la lucru. Pot face aceasta modificare acum înainte cu 3 luni de a ma întoarce la lucru?
   Pot anunța angajatorul ca prelungim cu 1 luna CCC-ul?
   Multumesc frumos!!

   • Bună, Cristina,

    Din informațiile noastre poți face acest lucru. Discută cu angajatorul despre schimbarea prevederilor legale pentru stimulentul de inserție și comunică-i că decizia de a reveni la 1 an și 10 luni era influențată de condițiile inițiale de acorodare a stimulentului. Teoretic poți sta până când copilul împlinește doi ani.

    • AvatarIonela zice

     Buna ziua!
     Am si eu o nelamurire!
     Am nascut al doilea copil pe 7 ianuarie 2020,am avut 42 de zile de concediu dupa nastere,apoi am avut stimulent de insertie.
     Pe 24 decembrie am nascut al treilea copil,mi-am reluat iarasi activitatea dupa cele 42 de zile de concediu obligatorii.
     Am mers sa depun dosarul de stimulent pe tru al treilea copil,mi s-a zis ca e obligatoriu ca eu sau sotul sa luam o luna de indemnizatie pentru a beneficia de stimulentul majorat la 1500. Nici unul dintre noi nu vrea acest lucru,doamna de la acel birou a zis sa merg in continuare cu stimulentul pentru al doilea copil,iar cand se termina acesta,sa fac dosar pentru al treilea,doar ca va fi in cuantum de 650 de lei si nu de 1500. E normal?

     • AvatarIonela zice

      Mentionez ca am facut cerere de suspendare dupa nastere,iar acum mi s.a zis ca o sa se reia plata pentru copilul nr.2.

     • Bună, Ionela,

      Condiția pentru a beneficia de stimulent de inserție de 1.500 lei este să ai cel puțin o lună de concediu creștere copil și să revii la job până în 6 luni ale copilului.
      Dacă depui actele pentru stimulent (la al treilea copil) după ce se termină stimulentul pentru al doilea, indemnizația va fi de 650 lei (copilul va fi mai mare de 6 luni).

 • Avatarmagda zice

  Buna ziua.Doresc sa ma intorc la serviciu inaintea implinirii a 6 luni a copilului, dar cu norma de 4 ore/zi ,inainte avand norma de 8 ore/zi.Pot beneficia de stimulentul de insertie de 1500 lei,chiar daca norma nu este intreaga.Multumesc

  • Bună, Magda,

   Nu există o prevedere leagală referitoare la acest caz. Recomandarea noastră este să întrebi la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

   • AvatarIulia Victorita zice

    Buna ziua,
    Am beneficiat de indemnizatie pana in 22 dec 2021, pe 23 am inceput munca. Copilul a facut 2 ani pe 22 ianuarie 2022.
    Acum, in martie am primit stimulent pt 1 luna jumate..nu trebuia pentru 2 luni jumate?
    Dosar stimulent depus si inregistrat pe 17 ianuarie.
    La agentia de plati nu raspunde nimeni.
    Bucuresti, sector 6.

    As vrea sa stiu daca ar trebui sa mai insist la ei sau ma resemnez.
    Multumesc!

    • Bună, Iulia,

     Stimulentul de inserție se acordă începând cu data în care copilul a făcut doi ani. Chiar dacă tu ai revenit cu o lună înainte ca el să împlinească doi ani, acea lună a fost a tatălui.

   • AvatarOanaP zice

    Buna ziua! Este adevarat faptul ca daca pe timpul concediului de crestere am pastrat activitatea Pfa in limita celor 5 salarii minime, nu mai am dreptul la stimulent de insertie? Multumesc!

    • Bună, Oana,

     Nu avem această informație. Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

  • AvatarVictoria zice

   buna. ai rezolvat ceva cu stimulentul de insertie? as vrea sa ma intorc si eu inainte de a face copilul 6 luni tot la 4 ore. Multumesc!

 • AvatarGabriela zice

  Buna ziua.
  Curând urmează să nasc, aflandu-mă în situația de însoțire a soțului în misiune permanentă în strainătate, în ultimii 2 ani si jumătate. Menționez că am demisionat de la locul de muncă cu o zi înainte să înceapă misiunea. La 3 luni după naștere ne vom întoarce în țară.
  Pot beneficia de indemnizație creștere copil? Dacă da, în ce cuantum?
  Soțul poate beneficia în același timp de stimulent de inserție, fără să își întrerupă activitatea profesională?

  Mulțumesc.

  • Bună, Gabriela,

   Din informațiile noastre, dosarul pentru obținerea indemnizației de creștere trebuie depus în cel mult 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului ori de la încetarea concediului de maternitate. Cuantumul indemnizației se stabilește astfel: 85% din media salariilor brute din 12 luni lucrate în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. În cazul tău este posibil că acest venit să fie calculat din salariu minim net care acum este de 1524 lei. Îți recomandăm să prezinți cazul tău la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, pentru a obține un punct de vedere oficial.
   Soțul poate beneficia de stimulent de inserție după ce tu finalizezi concediul de creștere copil. Se califică pentru acest stimulent tocmai prin faptul că lucrează și realizează venituri supuse impozitului, nu trebuie să-și întrerupă activitatea.

 • AvatarIulia zice

  Buna ziua!

  Baietelul meu s-a nascut pe 06.03.2021, cand mi-am depus actele pentru concediu de crestere copil puteam sa beneficiez de stimulentul de insertie cu conditia de a ma intoarce mai repede cu minim 2 luni inainte de implinirea varstei de 2 ani. Asadar, am scris in cerere ca ma voi intoarce in luna decembrie 2022 ( mai repede cu 3 luni tinand cont de 2 luni pt stimulent si o luna a tatalui) .
  Avand in vedere ca legea privind stimulentul de insertie s-a modificat si pot sa beneficiez chiar daca ma intorc la implinirea varstei de 2 ani, as dori sa mai raman acasa si sa ma intorc numai cu o luna inainte pentru a lasa “luna tatalui”.
  Mentionez ca sunt salariata civila intr-o unitate militara.
  Unitate militara ce o sa intre intr-o reorganizare si s-ar putea ca partea civila sa ramana fara loc de munca.
  In aceste conditii, am dreptul sa imi refac cererea si sa cer sa revin mai tarziu la locul de munca ? Voi beneficia de stimulentul de insertie ?
  Multumesc anticipat!

  • Bună, Iulia,

   Sigur, te poți întoarce în concediul creștere copil și să revii la job la un an și 11 luni ai copilului. Discută acest aspect cu managementul și anunță intenția de a modifica cererea. Vei primi stimulentul din momentul revenirii la job.

  • AvatarTimean zice

   Buna ziua!
   Mă interesează dacă mă angajez cu 4 ore înainte (salar cvantum 900 de lei) de a îndeplini copilul meu 2 ani am dreptul de a primi și salar și îndemnizație?

   • Bună,

    Îți recomandăm să soliciți un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarAida zice

  De reintoarcere in CCC a auzit cineva? Am inceput activitatea la un alt angajator in timpul CCC. Pot cere suspendarea CIM daca copilul nu are inca 2 ani?

  • Bună, Aida,

   Da, poți reveni în concediu creștere copil. Trebuie doar să pregătești din nou dosarul.

  • AvatarTeona zice

   Bună! Am o nelămurire, dacă eu absolvesc facultatea in iulie 2022 și copilașul meu împlinește 2 ani în decembrie 2023, eu beneficiind de indemnizație de crestere a copilului pe baza studiulor, in cazul în care aș naște din nou înainte ca acesta să aibă 2 ani, se poate prelungi indemnizatia cu înca 1 an si 11 luni? Din ce știu în cazul persoanelor angajate se poate, dar eu fiind studenta, apoi absolventă si neîncepând munca, pot bebeficia de acest lucru?
   Mulțumesc din suflet!

   • Bună, Teona,

    Îți recomandăm să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarAlex zice

  Buna, cum se procedează în cazul în care eu, ca tata, ma aflu în plata stimulentului de inserție pentru primul copil și în această perioadă se naște cel de-al doilea copil? Primul copil va avea un an si o luna cand se va naste al doilea copil. Se poate acorda stimulentde inserție pentru primul copil dar si pentru cel de al doilea copil? Adica eu sa primesc un stimulent pentru primu bebe si in acelasi timp sa primesc un alt stimulent pentru al foilea bebe. Eu sunt angajat de mai bine de 2 ani, si doar eu ma incadrez. Sotia neavand cele 12 luni lucrate din ultimele 24 luni dinaintea nasterii. Multumesc anticipat!

  • Bună, Alex,

   Pentru ambii copii se acordă stimulent de inserție. Este important să te interesezi la Direcția de Asistență Socială dacă sunt ceva condiții în cazul în care cele două indemnizații trebuie acordate în același interval de timp.

 • AvatarCarmen zice

  Daca am primit tichete cadou de la angajator de sarbatori de 2 ori/an(300 ron paste,300 craciun-in total 600 ron /an) pe perioada ccc ma incadrez pt stimulentul de insertie de 650 ron atunci cand voi merge la lucru?

  Multumesc!

  • Bună, Carmen,

   Tichetele cadou nu condiționează în vreun fel acordarea stimulentului de inserție. Acesta se acordă în momentul în care revii la job, condiția de acordare fiind aceea de a realiza venituri supuse impozitului.

 • AvatarPVI zice

  Buna ziua. Am o prietena care beneficiaza de stimulentul de insertie de 3 luni. Urmeza sa isi schimbe locul de munca, dar angajarea nu se va face imediat. Vor fi 2 zile fara contract de munca. Acest fapt va afecta stimulentul de insertie? Il va pierde? Trebuie sa fac ceva in acest sens? Multumesc anticipat.

  • Bună,

   Este important să anunțe la Agenția de Plăți și Inspecție Socială din orașul unde locuiește, dar nu ar trebui să fie o problemă pentru două zile.

 • AvatarCristina zice

  Buna ziua! Copil cu certificat de handicap valabil de la 3la 5 ani! Acum are 3 ani si 3 luni! Daca revin la munca pot primi stimulent? Daca da, ce perioada? Mulțumesc!

  • Bună, Cristina,

   Stimulentul de inserție se acordă până la 4 ani pentru copilul cu handicap.

 • AvatarMocanu P. zice

  Buna ziua! Este obligatoriu sa stai in concediu de crestere copil o lună, pentru a putea beneficia de stimulent de insertie?

  • Bună,

   Da, este obligatoriu să iei concediu de creștere copil timp de o lună pentru a beneficia de stimulent de inserție.

 • AvatarElisabeta Vincze zice

  Buna,la contractul de munca cu timp partial (4 ore) ai dreptul la stimulentul de insertie?

  • Bună, Elisabeta,

   Îți recomandăm să întrebi reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarSütő Ibolya zice

  Buna Ziua
  fetita mea inplineste 2 ani 8 septembrie pot sa incepi lucru dupa inplineste 2 an asa primesc stimulent?si luna august primesc indemnizatie?multumesc

  • Bună, Sütő Ibolya,

   Da, poți beneficia de stimulent de inserție după ce fetița împlinește 2 ani, conform HG 536/2021. În luna august nu vei primi indemnizație, este luna tatălui. În această lună poți alege concediul fără plată.

   • AvatarAncuta zice

    Buna ziua! Cu cat timp inainte sa implineasca copilul 2 ani trebuie sa ma intorc la munca pentru a beneficia de stimulent de inserție?

    • Bună, Ancuța,

     Te poți întoarce și imediat după ce copilul împlinește 2 ani și vei beneficia de stimulent de inserție. Acum stimulentul de inserție se acordă și dacă mama se întoarce la job la cei doi ani ai copilului. Înainte acordarea acestuia era condiționată de întoarcea mamei la job la 1 an și 10 luni ai copilului.

 • AvatarRoxana zice

  Buna ziua, daca am avut o zi de concediu de odihna in prima luna de la intoarcerea la lucru, voi mai beneficia de stimulent?
  Multumesc

  • Bună, Roxana,

   Sigur că da, vei primi stimulent de inserție atât timp cât ești angajată.
   Statutul de angajat îți oferă dreptul la toate zilele de concediu prevăzute în contractul de muncă.

 • AvatarLorelai zice

  Bună seara! M-am reîntors în câmpul muncii pe 1 iunie 2021…băiețelul meu a fost încadrat din august 2021 într-un grad de handicap, mediu…luna aceasta nu am mai primit nici stimulentul, nici alocatia dublată… Boala lui nu s-a remis și i s-a emis un nou certificat de handicap, care s-a depus pe 05.08….la Direcția Muncii? Având în vedere modificarea legislativa de prelungire a stimulentului în cazul copilului cu dizabilități, îmi voi putea relua stimulentul și alocația sistată? Menționez ca vechiul certificat de handicap avea ca termen de expirare 08.08.2022….deci noul certificat a post depus fix înainte ca celalalt sa expire! Vă mulțumesc!

  • Bună, Lorelai,

   Este posibil să fie doar o decizie momentană de oprire a stimulentului de inserție și a alocației, până când va fi înregistrat noul certificat. Verifică cu autoritățile unde ai depus certificatul dacă acesta a fost înregistrat, apoi discută cu reprezentanții Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarDiana zice

  Bună ziua!

  Am un copil care va împlini pe 8 octombrie 2022 vârsta de 2 ani și urmează să nasc următorul copil în luna ianuarie. Voi intra în concediu prenatal pt al doilea copil la sfârșitul lunii octombrie sau la inceputul lunii noiembrie. Am, asadar, câteva întrebări:

  1. Dacă soțul nu își ia luna destinată celuilalt părinte până împlinește copilul 2 ani, cine ar putea beneficia de stimulent de inserție pt primul copil si pt cat timp? Daca ar lua sotul luna, ar putea primi stimulent pana la varsta de 3 ani ai copilului si eu sa raman cu indemnizatia pentru cel de-al doilea copil? De asemenea, trebuie să facă soțul vreo notificare scrisă (și către care instituție?) cum că nu dorește să își ia luna respectivă?

  2. Daca sotul isi ia luna respectiva, poate acum, in perioada cuprinsa intre 1 an si 11 luni si 2 ani ai copilului sau e prea tarziu? Trebuia pana implinea copilul 1 an si 11 luni?

  3. Daca ma intorc eu la serviciu pana intru in prenatal, iar sotul nu isi ia luna destinata lui, pot primi eu stimulent de insertie pt primul copil pana la 3 ani? Iar apoi sa primesc, in acelasi timp, si indemnizatia pt al doilea copil?

  Mulțumesc!

  • Bună, Diana,

   Condiția pentru ca un părinte să ia stimulent de inserție este să fi stat cel puțin o lună în concediu creștere copil.
   Dacă soțul își ia luna, va putea beneficia de stimulent de inserție pentru primul copil, până acesta împlinește 3 ani, iar tu să iei indemnizație creștere copil pentru al doilea copil. Este ok să-și ia luna până împinește copilul 2 ani.
   Dacă soțul nu-și ia luna, trebuie să anunțe la Direcția de Asistență Socială din sectorul, orașul unde locuiți.
   Din păcate, nu poți primi în același timp și stimulent, și indemnizație creștere copil.

 • AvatarLina cojocea zice

  Buna seara am împlinit 2 ani de când sunt in creștere Copil concediu și mi am mai luat 90 de zile de la job fără plata ar urma sa m-a întorc intr o luna jumătate as dori sa știu dacă as mai beneficia de stimulentul de inserție . Va mulțumesc !

  • Bună, Lina,

   Sigur, vei beneficia de stimulent de inserție începând cu ziua în care vei reveni la job și vei realiza venituri supuse impozitului pe venit. Vei primi banii retroactiv la o lună-două după ce revii la job.

  • AvatarStefan Andrei zice

   Avem următoarea situație:
   Copil de un an, tatăl ia stimulent de inserție fara să fi luat nicio zi de ccc
   Mama însărcinată cu gemeni, nu ia niciun fel de indemnizație pentru primul copil
   Ce indemnizație poate lua tatăl după nașterea gemenilor având în vedere că va continua să lucreze?
   Daca va lua tot stimulent de inserție, ce valoare va avea având în vedere că sunt gemeni? ..e mai mare ori același?
   Poate mama lua o alta indemnizație deși nu a lucrat in ultimii doi ani?

   • Bună, Ștefan,

    Poți lua stimulent de inserție, dar pentru a beneficia de acesta, condiția este să iei cel puțin o lună de concediu de creștere copil.
    Stimulentul de inserție are valoarea de 1500 de lei/copil dacă revii la job înainte ca gemenii să aibă 6 luni. Vei primi această sumă până când copiii au 2 ani. Apoi vei primi stimulent de 650 lei/copil.
    Mama nu poate lua o indemnizație dacă nu a lucrat în ultimii doi ani. Poate lua stimulent de inserție dacă revine la job după nașterea gemenilor.

    • AvatarAnca zice

     Buna ziua! Cu cate zile înainte că bebe să facă 6 luni trebuie sa revii la muncă pentru a beneficia de stimulentul de inserție de 1500 lei? Mulțumesc

     • Bună, Anca,

      Conform în HG 536/2021 (care modifică HG 52/2011) există doar această prevedere: Părinţii care se întorc la muncă înainte de împlinirea vârstei de şase luni, respectiv un an, în cazul copilului cu dizabilităţi, vor primi o sumă lunară de 1.500 lei până la împlinirea vârstei de doi ani, respectiv trei ani, a copilului.

      Așadar nu se menționează explicit cu cât timp îaninte de 6 luni, dar îți recomandăm să fie cu o săptămână-două înainte ca bebe să împlinească 6 luni, pentru a fi sigură că primești stimulentul de 1.500 de lei.

    • AvatarAnca zice

     Bună ziua!
     Bebe face 6 luni pe 18 noiembrie 2022. Cu cât timp înainte trebuie să mă întorc la muncă pentru a beneficia de stimulentul de inserție de 1500 lei.

     • Bună, Anca,

      Ți-am răspuns în mesajul anterior.

Leave a Reply