• 29 Apr. 2020
 • 9 min

Stimulent de inserție – condiții de acordare în perioada stării de urgență și nu numai

stimulent de insertie

Dacă ai în plan să-ți reiei cariera înainte ca juniorul sau junioara ta să împlinească doi ani, află că ai dreptul la un stimulent de insertie, plătit de către stat. Cele mai importante dileme ramân însă: când să revii la job astfel încât să te încadrezi pentru acest stimulent, ce se întâmplă cu plata pentru stimulent de insertie în perioada stării de urgență și care sunt prevederile legale în cazul în care tatăl își ia luna lui, iar tu ai depus actele pentru remunerație. Găsești răspunsurile în articol.

Dreptul la stimulent de insertie. Ce trebuie să știi

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor menționează în articolul 7 – (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de insertie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).

Cine are dreptul la stimulent de inserție lunar:

ART. 8 din OUG 111/2010:

(1) De indemnizaţia lunară şi stimulent de insertie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face ţinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela. 

(4) În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulent de insertie, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:

a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.

 

stimulent insertie

Care este primul pas pentru a-l obține?

În Legea 89/2019 care vine cu modificări la Ordonanța de Urgență 111/2010 este prevăzută obligația salariatului/salariatei, care intenționează să revină la locul de muncă pe durata în care are dreptul să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului, de a informa angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte cu privire la reluarea raportului de muncă sau de serviciu. Dacă salariatul/salariata respectă această obligație îi este interzis angajatorului să restricționeze accesul acestuia/acesteia la stimulent de insertie.

Conform articolului 25, alineatul (6) din Legea 89/2019: Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (5).

Angajatorul este cel care îți va elibera adeverință din care să reiasă data reluării activității și perioada de concediu creștere copil, care îți este necesară la depunerea actelor pentru stimulent de insertie.

Acte necesare pe care să le depui la Direcția de Asistență Socială:

 • acte de identitate părinți – copie și original
 • certificat naștere copil  – copie și original
 • certificat căsătorie – copie și original
 • adeverință eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activității și perioada de ICC

 

Descarcă aici adeverință stimulent de insertie

 

 • dovada reluării activității (decizie, ordin, act adițional)
 • cerere tip

Descarcă aici cerere stimulent

 

 • extras de cont în original cu ștampila și semnătura băncii (după caz)
 • declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

Descarcă aici declarație privind protecția datelor

 

 • declarația celuilalt părinte

 

Descarcă aici declarația celuilalt părinte

 

 • opis dosar

 

Descarcă aici opis stimulent de insertie

Termenul pentru depunerea cererilor de acordare stimulent de insertie:

a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la această dată;

b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);

e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, si plata acesteia se suspendă, daca cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

 

Valoare stimulent

Valoarea stimulentului de insertie este de 650 de lei, valoare stabilită începând cu luna aprilie a anului 2017, prin modificarea adusă articolului 7 al OUG nr. 111/2010. Stimulentul de insertie nu se cumulează cu indemnizatia de crestere a copilului, statul plătind doar una dintre indemnizații pentru un copil.

 

Până când primești această indemnizație:

În Ordonanța de Urgență 111/2010 se precizează:
Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserţie se prelungeşte astfel: 

a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;

b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de prevederile art. 31 alin. (1) şi (2).

În ce condiții poți să nu mai beneficiezi de indemnizatia de insertie:

Potrivit articolului 17 din OUG 111/2010, dreptul la stimulentul de insertie încetează în ziua următoare celei în care:

 • copilul împlinește vârsta limită pentru acordarea stimulentului
 • beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și nu se mai află în concediul pentru creșterea copilului
 • are loc decesul copilului
 • beneficiarul decade din drepturile părintești
 • beneficiarul nu mai îndeplinește drepturile de a ține copilul in adopție sau plasament
 • beneficiarul execută o pedeapsă cu închisoarea sau este în arest preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile
 • copilul este abandonat
 • are loc decesul beneficiarului

Întrebări frecvente despre stimulent de insertie:

 

Ce se întâmplă cu plata stimulent de insertie în perioada stării de urgență, în caz de concediere sau intrare în somaj tehnic?

Ține cont de prevederile din Ordonanța de Urgență 30/2020, art. II:

„(1) Acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) beneficiază de concediile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;

c) se află în perioada prevăzută la art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (este vorba de somajul tehnic)

d) li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situației de urgență în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

Trebuie să depun acte suplimentare în cazul în care plata stimulentului de insertie se efectuează fără întrerupere?

Ordonanța de Urgență nr. 32/2020 stabilește, în articolul VI, procedura în baza căreia articolul II din OUG 30/2020 se poate aplica:

(1) În vederea aplicării art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, persoanele îndreptăţite transmit agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, prin poşta electronică, documentele doveditoare, după cum urmează:
a) pentru persoanele aflate în plata drepturilor, copia documentului care atestă că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020;
b) pentru persoanele care urmează să solicite drepturile, documentele doveditoare prevăzute de art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi copia documentului care atestă că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020.

(2) Documentul care atestă că se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2020 poate fi, după caz, certificatul medical sau adeverinţa de la angajator.

(3) Pentru situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, documentul doveditor poate fi adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe propria răspundere a persoanei că se află în una dintre aceste situaţii. În cazul în care persoana depune declaraţia pe propria răspundere, agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică în registrul general de evidenţă a salariaţilor veridicitatea celor declarate.

 

Ar trebui să depun actele pentru stimulent de insertie în perioada de criză. Pot să mai rămân în concediu creștere copil?

În Ordonanța de Urgență 32/2020, articolul VI, alineatul 5 se menționează:
(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) art. VI pot opta între acordarea stimulentului de inserţie sau reîntoarcerea în concediul pentru creşterea copiilor şi acordarea indemnizaţiei aferente acestuia.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5) persoana îndreptăţită transmite, prin poşta electronică, la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti numai cererea prevăzută la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dacă terminarea perioadei de criză coincide și cu terminarea concediului de creștere copil și revin la serviciu, pot depune actele pentru stimulent de insertie?

(2) În cazul în care, după perioada prevăzută la alin. (1), persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, atunci stimulentul de inserție se acordă, potrivit legii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate. – se arată în OUG 32/2020.

 

Ce se întâmplă cu luna tatălui dacă mama optează pentru stimulent de insertie?

Conform legii, tatăl are dreptul la minim 30 de zile de concediu creștere copil.
OUG 111/2010, articolul 11:

(1) Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează: 

a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

Conform aceleiași Ordonanțe de Urgență, pentru acordarea stimulentului de insertie mama (persoana care este  îndreptăţită să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului) trebuie să revină la serviciu cu 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului.

Așadar, revenind la întrebare, dacă tatăl intră în concediu creștere copil până când acesta împlinește vârsta de 2 ani, iar mama și-a început activitatea la 1 an si 10 luni ale copilului și a depus actele pentru stimulent de insertie, aceasta nu va pierde stimulentul, ci va primi imediat ce tatăl își reia activitatea.

Mama trebuie să anunțe reluarea activităţii la sediul Direcției de Asistență Socială în maxim 15 zile lucrătoare de la această dată, printr-o declaraţie scrisă însoţită de copii ale actului de identitate și certificat naștere copil.

 

Pot să iau stimulent de insertie daca tatăl renunță la luna lui?

În luna tatălui, mama nu poate lua stimulent de insertie, indiferent dacă tatăl optează sau nu să-și ia acest drept, conform  OUG 111/2010, art. 12, pct. 7.

(7) În situația prevăzută la alin. (1) indiferent dacă celălalt părinte alege sau nu să beneficieze de concediul de cel puțin o lună potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență, pe această perioadă stimulentul de inserție nu se acordă”.

 

Dacă revin la serviciu cu 90 de zile înainte de a împlini copilul doi ani, pot să iau stimulent de insertie fără întrerupere?

Hotărârea de Guvern 52/2011, art. 4, alin. 6 precizează  că dacă mama revine la serviciu cu cel puțin 90 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, prevederile referitoare la luna celuilalt părinte nu se mai aplică. Stimulentul de inserție se acordă fără nicio întrerupere până la 3 ani.

 

În situația în care tatăl stă în concediu creștere copil până la cei doi ani ai copilului, mai poate lua stimulent de insertie?

Condiția pentru a primi stimulent de insertie este ca unul dintre părinți să se întoarcă la serviciu cu cel puțin 60 de zile înainte de a împlini copilul doi ani. Prin urmare dacă tatăl stă în CIC până la doi ani ai copilului, mama se poate întoarce la serviciu și poate depunere dosarul pentru stimulent de insertie pe care îl va lua când tatăl nu va mai primi indemnizație de crestere copil.  În acest caz, tatăl care a stat în CIC până la doi ani ai copilului nu mai poate depune dosarul pentru stimulent de insertie.

 

Am reînceput serviciul după 1 an și 10 luni de concediu de crestere copil și am început să beneficiez de stimulentul de insertie. După 6 luni de la reînceperea serviciului am intrat în concediu medical prenatal pentru al doilea copil. Ce se întâmplă în acest caz? Mai beneficiez de stimulent de insertie?

Trebuie să depui cerere de suspendare stimulent de insertie când ai intrat în concediu medical prenatal. De preferat în aceeași zi sau cât mai repede posibil. Pe durata celor 126 de zile nu ai dreptul la stimulent. Poți da email la [email protected]

 

Pot să iau stimulent dacă sunt PFA?

Condiția este să obții venituri supuse impozitării. Nu conteaza sub ce formă. Discută această situație și cu Direcția de Asistență Socială sau cu reprezentanții primăriei din orașul/sectorul unde locuiești.

 

Pot să fiu concediată în timpul plății stimulentului de insertie?

Legea nr. 89/2019 care modifică Ordonanța de Urgență 111/2010 stabilește că este interzisă concedierea salariatului/salariatei care se află în plata stimulentului de inserție timp de 6 luni după revenirea definitivă în unitate.


Dreptul la stimulent de insertie îți revine după ce ai beneficiat de concediu creștere copil și te-ai întors la serviciu cu minimum 60 de zile înainte de a împlini copilul doi ani. În situații excepționale cum este starea de urgență, este indicat să te interesezi la Direcția de Asistență Socială sau la primăria din sectorul/orașul unde locuiești ce norme se aplică și ce documente trebuie să depui pentru a beneficia de acest drept în continuare. Ține minte că pentru un copil, poți primi o singură indemnizație din partea statului, într-o anumită perioadă de timp și orice modificare (cum ar fi încetarea realizării veniturilor supuse impozitului pe venit sau intrarea în concediu de maternitate) trebuie anunțată autorităților.

 

Ți-a plăcut articolul? Citește și:

Ce trebuie să știi despre luna tatălui

A ales să fie propriul șef după concediul de maternitate

A fost util articolul? 8
stimulent de insertie
 • AvatarAndreea zice

  Buna dimineata!As vrea sa ma întorc la munca cu 2 luni inainte ca,copilul sa împlinească 2 ani.Dar daca imi schimb locul de munca voi mai beneficia de stimulentul de inserție??
  Multumesc pt eventualele răspunsuri.

  • Bună, Andreea,

   Sigur că poți beneficia de stimulent de inserție dacă îți schimbi locul de muncă. Condiția pentru a lua stimulentul de inserție este să realizezi venituri supuse impozitului, nu contează unde le realizezi.

   • AvatarAndreea zice

    Multumesc frumos pt raspuns.

    • AvatarAndreea zice

     Ati putea sa imi spuneti ce acte sunt necesare pentru a le depune,în vederea obținerii stimulentului?

     • Bună, Andreea,

      Acestea sunt actele necesare:

      1.cererea tip pentru acordarea stimulentului de inserție ( o poți downloada de aici)

      2.actele de identitate ale părinților copilului (mama și tatăl copilului);

      3.certificatul naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;

      4.certificatul de căsătorie;

      5.dovada eliberată de către angajator/angajatori din care să reiasă data cu care începe activitatea (decizie/dispoziție de reluare a activității) sau contractul de muncă (pentru persoanele care încep activitatea la alt loc de muncă decât la cel unde au avut suspendat contractul de muncă) ;

      6.adeverință tip completată de angajator/angajatori; – vezi secțiunea fișiere de mai jos

      7.adeverință ANAF pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior nașterii copilului (pentru persoanele care au obținut venituri din activități independente);

      8.extras de cont pentru persoanele care solicită plata prin transfer bancar (lista băncilor se poate consulta pe site-ul APISMB); titularul extrasului de cont trebuie să fie același cu titularul dosarului;

      9.dosar cu șină.

    • AvatarNedelcu Ramona Andreea no zice

     Bună! Situația mea este următoarea bebe face 2 ani pe 30octombrie,eu trebuia sa încep munca pe 30august pentru a beneficia de stimulentul de inserție.. Problema este ca eu lucrez în restaurant iar restaurantele vor fi deschise din data de 1septembrie,cel mai probabil angajatorul îmi va face dn nou angajarea după aceasta data.. Eu mai pot beneficia de stimulent? Ce trebuie sa fac ca să nu pierd acești bani?

     • Bună, Ramona,

      Cel mai bine este să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să le explici această situație. Fiind vorba de o diferență mică între date, proabil că nu va conta.

   • AvatarRaluca zice

    Daca firma ma”obliga “oarecum sa imi iau in luna august 2 zile de fara plata, voi pierde stimulentul pt toata perioada (pana in feb cand implineste copilul3 ani)? Legea nu imi este clara .Multumesc

    • Bună, Raluca,

     Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială pentru a afla exact cum se procedează în acest caz.

 • AvatarMIHAELA zice

  In timpul perioadei de somaj, salariatul a beneficiat de stimulent de insertie, 1 an, 11 luni. Se considera vechime in munca in vederea acordarii sporului de vechime aceasta perioada?

  • Bună, Mihaela,

   Ne poți oferi mai multe informații? Stimulentul de inserție se acordă doar 12 luni și, din informațiile noastre, nu constituie vechime în muncă. Perioada concediului de creștere a copilului este considerată vechime în muncă.

 • AvatarFlorina zice

  Buna ziua!daca mama este in cic până la 2 ani dar nu se mai întoarce la munca,tatăl poate cere stimulent de inserție? tatăl întrunește condițiile adică are venituri impozabile.multumesc pentru raspunsuri

  • Bună, Florina,

   Conform ART. 8 din OUG 111/2010, (1) De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de
   prezenta ordonanţă de urgenţă.
   Condițiile sunt detaliate în art. 7 din aceeași Ordonanță de Urgență: (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).

   Te sfătuim să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarBodnar Virgil zice

  Bună ziua. Am beneficiat de ccc din decembrie 2018 până în 31 aprilie 2020,soția a mers în continuare la servici, mai aveam dreptul până în 22 10 2020,dar între timp în ianuarie mi s a născut a doua fiică, am revenit la munca cu 1 aprilie și am cerut reinserție dar mi s a refuzat acest drept, cu motivarea ca SOȚIA MEA ESTE ÎN CREȘTEREA COPILULUI PENTRU AL DOILEA COPIL.
  Am dreptul la reinserție?

  • Bună, Virgil,

   Stimulentul de inserție l-ai cerut pentru cel de-al doilea copil, pentru care soția se află în concediu creștere copil. Nu puteți primi și indemnizație de creștere a copilului și stimulent. Statul nu acordă în aceleași timp două indemnizații pentru un copil. Cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani poți depune actele pentru stimulent.

 • AvatarGabriela zice

  buna ziua, beneficiez de stimulent de insertie. Dacă sunt în concediu medical timp de 21 zile calendaristice , stimulentul il mai primesc?

  • Bună, Gabriela,

   Din experiența noastră știm că stimulentul se primește și în cazul unui concediu medical. Poți întreba la Agenția Națională pentru Plăți și Asistență Socială.

   • AvatarIonela zice

    Bună ziua.
    In 05.10.2020 copilul meu face 2 ani, munca am reluat-o în 03.08.2020, dar dosarul pt stimulentul de inserție l-am depus doar în 01.09.2020.
    Oare ar fi o problema în acordarea stimulentul, faptul ca am depus dosarul mai târziu???

    • Bună, Ionela,

     Nu ar trebui să fie o problemă, din moment ce în adeverința de la angajator se specifică data reluării activității.

 • AvatarAlina zice

  Buna ziua ! Daca refuz suplimentul de inserție și nu doresc să mă întorc mai devreme cu 60 de zile la munca ,pe cele 2 luni ramase mai primesc bănuții de indemnizație creștere copil ?

  • Bună, Alina,

   Vei primi banii pentru indemnizație creștere copil până la 1 an și 11 luni ai copilului. Ultima lună este a tatălui – timp în care mama nu primește indemnizație chiar dacă tatăl își ia sau nu această lună.

  • AvatarIonela zice

   Mulțumesc. Revin cu o noua întrebare. Dacă în aceasta perioada de un an în care primesc stimulentul, voi rămâne însărcinată pot întra în concediu creștere copil? Mulțumesc.
   Precizez ca sunt angajata doare cu 2 ore.

 • AvatarAdriana zice

  Buna! Daca schimb locul de munca inainte de a ma intoarce la munca si a cere stimulentrul de insertie am nevoie de adeverinta de la locul de munca de unde am demisionat sau de la cel la care m-am angajat?

  • Bună, Adriana,

   Ai nevoie de adeverință de la actualul angajator. Înainte de a depune actele este indicat să suni la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești pentru a prezenta cazul tău și a verifica că ai toate documentele necesare.

 • AvatarManiu Bianca zice

  Buna ziua,

  Fetița mea împlinește 2 anișori in 6.10 și am reînceput serviciul in 03.08.2020, iar in 13.08 m-am îmbolnăvit și am primit concediu medical.
  Credeți ca va fi afectat stimulentul de inserție?
  Va mulțumesc pentru eventualele răspunsuri.

  • Bună, Bianca,

   Din informațiile noastre, stimulentul de inserție nu este afectat în acest caz, concediul medical fiind plătit. Vei începe să primești stimulent după ce feița va împlini 2 ani.

 • AvatarIordache Georgiana zice

  Buna ziua! Sunt PFA si beneficiez de stimulent de inserție începând cu luna Februarie , pe periaoada stării de urgentă mi s-a suspendat stimulentul începând cu 16 Martie pana pe data de 15 mai , pana la reluarea activității! In acest timp mi s-a acordat indemnizație plăti covid! Este normal sa îl suspende de la sine fata sa anunțe pe perioada stării de urgentă?in cazul celor cu șomaj tehnic nu s-a suspendat. Mai rău peste ca de la 15 mai nu mi s a acordat incontinuare stimulentul , a trebui sa aștept o luna jum sa văd dacă mi se virează banii in cont ca mi am reluat activitatea ! Am fost la Ajpis am depus cererea pr stimulent din nou pt al relua și mi s-au acordat banii de la data depunerii cererii 14 Iulie , ceea ce este incredibil! Fără sa ma anunțe in acest timp! Este corect ?

  • Bună, Georgaina,

   Doar la Ajpis poți rezolva situația, poți cere audiență la director, pentru a-i prezenta situația.

 • AvatarLucia zice

  M-am întors în termenul legal pentru primirea stimulentului, dar m-am angajat la un nou loc de muncă și sunt 3 luni in perioada de probă. Dacă se întâmplă să îmi înceteze contractul în această perioadă, având în vedere că nu există perioadă de preaviz, și aș avea câteva zile până să reușesc să mă reangajez în altă parte, as pierde până la sfârșit stimulentul, chiar dacă m-aș reangaja repede? Mulțumesc

  • Bună, Lucia,

   Este important să faci dovada că ai avut venituri supuse impozitului în fiecare lună. O pauză de câteva zile nu va conta, este important să nu fie mai mult de 30 de zile. Pentru mai multe informații te sfătuim să întrebi autoritățile avizate: Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde lucrezi și Direcția de Plăți și Inspecție Socială.

 • AvatarGina zice

  Buna ziua! Știți cumva ce perioada maxima poate fi “lipsa” între 2 contracte de munca, pentru a obține în continuare stimulentul de inserție? Eu mă gândesc că maxim 30 zile (între încetare ctr vechi și data incepere ctr nou), astfel încât, atunci când se transmit raportările către instituțiile statului, angajatul sa figureze cu impozit pe venit (chiar daca, sa zicem, are doar o zi lucrata la noul angajator). Părerea dvs care e? Mulțumesc!

  • Bună, Gina,

   Nu deținem această informație, dar ar trebui să ai raportate venituri în fiecare lună pentru a beneficia de stimulent de inserție. Te sfătuim să întrebi autoritățile avizate: Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde lucrezi și Direcția de Plăți și Inspecție Socială.

  • AvatarElena zice

   Buna ziua!
   Am si eu o intrebare, copilul meu face 2 ani pe 15 noiembrie, eu mi-am gasit alt loc de munca insa este part.time, as incepe munca pe 1 septembrie, ma incadrez sa iau stimulentul de insertie daca lucrez part.time?

   Pe 10 noiembrie o sa imi incep munca si la actualul loc, o sa am 2 joburi cum sa procedez?

   Multumesc

   • Bună, Elena,

    Cel mai bine este să prezinți cazul tău la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, pentru a afla exact cum se va face calculul.

 • AvatarCorina zice

  Bună ziua. Am fost nevoita sa renunț la jobul de dinainte de copil. Acum ma voi angaja în alta parte cu 60 zile înainte a împlini copilul 2 ani. Noul loc de munca este part Time. Aveți idee dacă în aceste condiții mai primesc acest stimulent? Sau trebuie sa fie neapărat norma întreaga?
  Mulțumesc anticipat!

  • Bună, Corina,

   Condiția pentru a beneficia de stimulent de inserție, conform OUG Nr. 111/2010, este să obții venituri supuse impozitului pe venit. Nu se precizează însă ce se întâmplă dacă aceste venituri sunt mai reduse decât pentru o normă întreagă.
   Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarAnca zice

  Buna ziua, daca ma intorc cu 60 de zile mai repede insa o sa fiu asigurata doar cu 2 ore o sa mai beneficiez de stimulent? Multumesc

  • Bună, Anca,

   Te sfătuim să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarFlorina zice

  Buna ziua. Am o întrebare. Mam angajat mai repede pentru benefică de stimulet. Am lucrat 2 sapt și din ziua 24.08 mi-am băgat lichidarea și din 25/26 .08 început la un alt loc de munca. Îmi afectează stimulent dacă am 1 zi lipsa. ? Adică o sa mil taie. ? Mulțumesc mult

  • AvatarFlorina zice

   Buna ziua

  • Bună, Florina,

   Condiția pentru a beneficia de stimulent este să realizezi venituri supuse impozitului. O zi nu va conta, contează să nu fie o pauză mai mare de 30 de zile între venituri. Poți suna și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru mai multe informații.

 • AvatarAlexandra zice

  Buna ziua! Daca copilul are 1 an si 2 luni iar tatal intra in ccc,pana acum fiind eu in ccc,iar el ar reveni la munca inainte cu 60 de zile pt obtinerea stimulentului iar eu sunt insarcinata cu al doilea bebe ar putea ca el sa primeasca stimulent pt primul copil iar eu indemnizatie pt al doilea?

  • Bună, Alexandra,

   Sigur, tatăl poate primi stimulent pentru primul copil și tu indemnizație pentru al doilea. Ca regulă, pentru același copil nu se acordă două indemnizații.

 • AvatarCristina zice

  Buna ziua.
  Pe 9.10.2020 copilul face 2 ani,la 1.06.2020 mi-am reluat activitatea beneficiind de stimulent,dar a apărut ceva neprevăzut si am fost nevoită să reintru in CIC până pe 9.10.2020.Mai pot lua stimulentul cand incep pe 9.10?

  • Bună, Cristina,

   Cel mai bine este să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarVeronica zice

  Buna ziua,am născut in 2018,Noiembrie!sotul meu a rămas in creștere copil,urmează sa înceapă serviciul luna asta pt a beneficia de stimulul de inserție!eu urmează sa nasc al doilea copil in Octombrie!de data aceasta voi rămâne eu in creștere copil!sotul are dreptul la inserție pt primul copil dacă eu voi lua creștere copil pt al doilea?

  • Bună, Veronica,

   Da, soțul poate lua stimulent de inserție pentru primul copil, iar tu indemnizație pentru creștere copil. Nu puteți lua două indemnizații din partea statului pentru același copil.

 • AvatarMaria Vaduva zice

  Buna ziua. Am fost in somaj tehnic pana pe 31.08.2020 si incepand cu 1.09.2020 mi se va reactiva contractul de munca, dar nu cu norma intreaga, ci ca part-time, incadrat la 2 ore/zi. Am beneficiat de stimulentul de insertie pe toata durata somajului tehnic. Mai sunt eligibila sa primesc in continuare stimulentul de insertie, chiar daca mi s-a schimbat programul de lucru? Multumesc!

  • Bună, Maria,

   Cel mai bine este să întrebi reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarBartus Timea Borbala zice

  Buna, daca ma intorc la lucru doar cu 4 ore pot beneficia de stimulent? Multumesc de raspuns.

  • Bună, Timea,

   Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău.

 • AvatarRadis Mădălina zice

  Buna ziua in cazul in care eu si tatăl copilului suntem despărțiți de aproximativ un an ! Iar copilul este dat prin hotărâre judecătorească in grija mea cu domiciliul la mine…iar tatăl este obligat să plătească pensia alimentară dim urma( tin sa mentionez ca nu a plătit niciodată nimic) iar stimulentul de inserție pana la 3 ani il ia tot el…ce se poate face pentru sistarea lui!?

  • Bună, Mădălina,

   Cel mai bine este să discuți la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a te îndruma.

 • AvatarJulia zice

  Buna! Daca doresc sa beneficiez de stimulent de insertie si indeplinesc toate conditiile dar angajatorul nu este de acord ce pot sa fac?

 • AvatarJulia zice

  Buna. Angajatorul poate sa refuze cererea pt a ma intoarce la munca mai repede cu 90 de zile si sa nu beneficiez de stimulent? Multumesc!

  • Bună, Julia,

   Legea 89/2019 care vine cu modificări la Ordonanța de Urgență 111/2010 este prevăzută obligația salariatului/salariatei, care intenționează să revină la locul de muncă pe durata în care are dreptul să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului, de a informa angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte cu privire la reluarea raportului de muncă sau de serviciu. Dacă salariatul/salariata respectă această obligație îi este interzis angajatorului să restricționeze accesul acestuia/acesteia la stimulent de insertie.

   Conform articolului 25, alineatul (6) din Legea 89/2019: Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (5).

 • Avatarcristina zice

  Sotul meu poate cere acordarea stimulentului de insertie imediat de la nasterea copilului fara a mai intra in concediul de crestere a copilului( precizez ca este eligibil pt a beneficia de indemnizatia pt crestere a copilului si eu nu). multumesc

  • Bună, Cristina,

   Din informațiile noastre, poate cere stimulentul de inserție dacă se întoarce la munca imediat dupa ce se termina concediul tau de sarcina si lauzie (cele 42 de zile după naștere).
   În OUG 111/2020 este prevăzut dreptul la concediul pentru cresterea copilului, iar nu de a exercita efectiv acest drept.

   • Avatarcristina zice

    buna ziua! multumesc pt raspuns. am uitat sa precizez ca eu nu am lucrat in ultimele 12 luni. sunt casnica. sotul e bugetar. vrea sa stie daca poate opta pt stimulent chiar de la nasterea copilului. el poate beneficia de cele 42 de zile?

   • AvatarFlorin zice

    Buna ziua,
    Pentru ca sotia sa beneficieze de stimulent de inserție ar trebui să își reia activitatea in 10 noiembrie. In data de 01.10.2020 va începe serviciul la un nou angajator realizând venituri suplimentare până în 10 noiembrie.
    Poate sa beneficieze de stimulent de inserție începând din 10 noiembrie avand in vedere ca si-a reluat activitatea mai devreme la un alt angajator?
    Cand ar trebui să își dea demisia de la fostul angajator de la care a plecat in CCC?
    Trebuie anunțat undeva ca realizează venituri suplimentare in luna octombrie?

    • Bună, Florin,

     Stimulentul de inserție poate fi acordat imediat după terminarea concediului de lăuzie (de 42 de zile de la nașterea copilului). Soția poate schimba angajatorul, nu există nicio obligație legală să se întoarcă la fostul angajator, contează să realizeze venituri supuse impozitului pe venit. Își poate da demisia oricând, pentru că nu depinde de angajatorul respectiv în vreun fel.

     Dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit într-o lună în care ar trebui să ia indemnizație de creștere copil trebuie să anunțe Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiește pentru a-i opri această indemnizație și pentru a depune actele pentru stimulent.

 • AvatarAndreea zice

  Bună, beneficiez de stimulent insertie până in feb. Daca renunt la locul de munca si primesc somaj, mai pot beneficia si de stimulent sau se pierde??

  • Bună, Andreea,

   Cel mai bine este să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarAndreea zice

    Buna ziua,

    Ma aflu in grupul Horeca ce a fost in somaj tehnic pana pe 15 septembrie. Din 15 mai am beneficiat de somaj tehnic. In 15 noiembrie voi face 6 luni de la intoarcerea la munca din CIC. Compania la care lucrez nu are activitate, iar eu as dori sa stiu daca ma poate concedia. Am auzit, dar nu stiu sigur ca daca iei stimulent timp de 1 an nu te pot concedia. Nu am gasit o lege in care sa se stipuleze acest lucru.

    • Bună, Andreea,

     Legea nr. 89/2019 care modifică Ordonanța de Urgență 111/2010 stabilește că este interzisă concedierea salariatului/salariatei care se află în plata stimulentului de inserție timp de 6 luni după revenirea definitivă în unitate. În cazul în care se va întâmpla asta, te poți angaja oriunde și vei beneficia în continuare de stimulent.

 • AvatarMinge zice

  Bună ziua.Daca as dori reîntoarcerea la servici mai devreme de 2 ani
  La 1 an si 2 luni,as putea beneficia de stimulentul de inserție?
  Mulțumesc

  • Bună, Corina,

   Sigur, te poți întoarce la job oricând după terminarea concediului de lăuzie și beneficiezi de stimulent de inserție. Poți depune actele pentru el imediat după ce revii la serviciu.

 • AvatarDobrescu Ioana zice

  Buna ziua.

  Stimulentul de insertie se acorda si in situatia in care beneficiez doar de 60 zile concediu postnatal ,dupa care ma intorc la servici? Evident fara a intra in concediu crestere copil.
  Precizez ca din cele 126 zile concediu medical,nu am beneficiat decat de 60 zile dupa nastere,asa cum sm mentionat msi dus.

  Multumesc anticipat.

  • Bună, Ioana,

   Da, stimulentul se poate acorda imediat după terminarea concediului postnatal. Poți depune actele imediat după ce revii la serviciu.

 • AvatarRamona zice

  Buna ziua! Daca vreau sa ma intorc mainrepede de 1 si 10 luni sa iau stimulentul la cat ma pot intoarce? Pot la un an? Multunesc

  • Bună, Ramona,

   Da, te poți întoarce oricând la job după cele 42 de zile de concediu de lăuzie. Și când te întorci poți depune actele pentru stimulentul de inserție.

 • AvatarOana zice

  Buna ziua,bebe face 2 ani pe 7 februarie 2021 si eu doream sa reiau activitatea in decembrir sa pot beneficia de stimulent.cei de la munca mi’au spus k mi’a expirat ctrct deoarece era pe determinata si nu sunt dr acord sa ma mai intorc la ei.intrebare…daca imi gasesc un nou loc de munca pana in decembrie beneficiez de stimulent?Multumesc !!

  • Bună, Oana,

   Da, te poți angaja oriunde. Condiția pentru a beneficia de stimulent este să realizezi venituri supuse impozitului pe venit, nu este nicio condiție să te întorci la jobul de dinainte de concediul de creștere copil.

 • AvatarGeorgeta zice

  Buna ziua,

  am revenit de la concediul maternal cu 60 de zile inainte de termen si primesc stimulent.

  Pot sa beneficiez de somaj tehnic ?

  Multumesc

  • Bună, Georgeta,

   Cel mai bine este să întrebi acest aspect la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă sau la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarFlorin zice

  Bună ziua!Soția a avut contract pe perioada determinată si acesta a expirat în timp ce se afla în concediu de creștere copil,prin urmare nu se mai intoarce la locul de munca.In situatia asta poate beneficia soțul de indemnizația de inserție dacă nu a beneficiat de cele 30 zile de concediu?

  • Bună, Florin,

   Poți depune tu actele pentru stimulent de inserție dacă realizezi venituri supuse impozitului pe venit. Și soția poate beneficia dacă se angajează, nu există nicio condiție că trebuie să se întoarcă la jobul pe care l-a avut la momentul intrării în concediu creștere copil.

 • AvatarLaurentiu zice

  Buna ziua,
  Sotia a nascut in noiembrie 2018 si nu am intrerupt munca fiind tata, eu am facut cerere pentru stimulent prin martie- aprile 2019 si am primit decizia in iunie 2019, din cate am inteles stimulentul inceteaza la implinirea varstei de 2 ani al copilului.
  Se poate prelungi pana la 3 ani sau am inteles gresit?

  • Bună, Laurențiu,

   Stimulentul se acordă până la vârsta de 3 ani ai copilului. Având în vedere că ai depus că l-ai solicitat mai devreme de 1 an și 10 luni ai copilului, cel mai bine este să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să le prezinți cazul tău.

 • AvatarCostin Ioana zice

  Bună ziua! Sunt administrator If împreună cu soțul meu, pe 4 septembrie am născut și vă întreb dacă pot beneficia de stimulentul de inserție, pt că aș dori să nu mi întrerup activitatea! Menționez că realizez venituri cu acest If de 4 ani, nu dețin carte de munca!

  • Bună, Ioana,

   Dacă realizezi venituri supuse impozitului, da, poți beneficia de stimulent de inserție după 42 de zile de la nașterea copilului, fără a fi nevoie să iei concediu de creștere copil.

Leave a Reply