• 29 Apr. 2020
 • 9 min

Stimulent de inserție – condiții de acordare în perioada stării de urgență și nu numai

stimulent de insertie

Dacă ai în plan să-ți reiei cariera înainte ca juniorul sau junioara ta să împlinească doi ani, află că ai dreptul la un stimulent de insertie, plătit de către stat. Cele mai importante dileme ramân însă: când să revii la job astfel încât să te încadrezi pentru acest stimulent, ce se întâmplă cu plata pentru stimulent de insertie în perioada stării de urgență și care sunt prevederile legale în cazul în care tatăl își ia luna lui, iar tu ai depus actele pentru remunerație. Găsești răspunsurile în articol.

Dreptul la stimulent de insertie. Ce trebuie să știi

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor menționează în articolul 7 – (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de insertie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).

Cine are dreptul la stimulent de inserție lunar:

ART. 8 din OUG 111/2010:

(1) De indemnizaţia lunară şi stimulent de insertie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face ţinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela. 

(4) În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulent de insertie, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:

a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.

 

stimulent insertie

Care este primul pas pentru a-l obține?

În Legea 89/2019 care vine cu modificări la Ordonanța de Urgență 111/2010 este prevăzută obligația salariatului/salariatei, care intenționează să revină la locul de muncă pe durata în care are dreptul să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului, de a informa angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte cu privire la reluarea raportului de muncă sau de serviciu. Dacă salariatul/salariata respectă această obligație îi este interzis angajatorului să restricționeze accesul acestuia/acesteia la stimulent de insertie.

Conform articolului 25, alineatul (6) din Legea 89/2019: Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (5).

Angajatorul este cel care îți va elibera adeverință din care să reiasă data reluării activității și perioada de concediu creștere copil, care îți este necesară la depunerea actelor pentru stimulent de insertie.

Acte necesare pe care să le depui la Direcția de Asistență Socială:

 • acte de identitate părinți – copie și original
 • certificat naștere copil  – copie și original
 • certificat căsătorie – copie și original
 • adeverință eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activității și perioada de ICC

 

Descarcă aici adeverință stimulent de insertie

 

 • dovada reluării activității (decizie, ordin, act adițional)
 • cerere tip

Descarcă aici cerere stimulent

 

 • extras de cont în original cu ștampila și semnătura băncii (după caz)
 • declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

Descarcă aici declarație privind protecția datelor

 

 • declarația celuilalt părinte

 

Descarcă aici declarația celuilalt părinte

 

 • opis dosar

 

Descarcă aici opis stimulent de insertie

Termenul pentru depunerea cererilor de acordare stimulent de insertie:

a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la această dată;

b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);

e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, si plata acesteia se suspendă, daca cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

 

Valoare stimulent

Valoarea stimulentului de insertie este de 650 de lei, valoare stabilită începând cu luna aprilie a anului 2017, prin modificarea adusă articolului 7 al OUG nr. 111/2010. Stimulentul de insertie nu se cumulează cu indemnizatia de crestere a copilului, statul plătind doar una dintre indemnizații pentru un copil.

 

Până când primești această indemnizație:

În Ordonanța de Urgență 111/2010 se precizează:
Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserţie se prelungeşte astfel: 

a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;

b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de prevederile art. 31 alin. (1) şi (2).

În ce condiții poți să nu mai beneficiezi de indemnizatia de insertie:

Potrivit articolului 17 din OUG 111/2010, dreptul la stimulentul de insertie încetează în ziua următoare celei în care:

 • copilul împlinește vârsta limită pentru acordarea stimulentului
 • beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și nu se mai află în concediul pentru creșterea copilului
 • are loc decesul copilului
 • beneficiarul decade din drepturile părintești
 • beneficiarul nu mai îndeplinește drepturile de a ține copilul in adopție sau plasament
 • beneficiarul execută o pedeapsă cu închisoarea sau este în arest preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile
 • copilul este abandonat
 • are loc decesul beneficiarului

Întrebări frecvente despre stimulent de insertie:

 

Ce se întâmplă cu plata stimulent de insertie în perioada stării de urgență, în caz de concediere sau intrare în somaj tehnic?

Ține cont de prevederile din Ordonanța de Urgență 30/2020, art. II:

„(1) Acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) beneficiază de concediile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;

c) se află în perioada prevăzută la art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (este vorba de somajul tehnic)

d) li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situației de urgență în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

Trebuie să depun acte suplimentare în cazul în care plata stimulentului de insertie se efectuează fără întrerupere?

Ordonanța de Urgență nr. 32/2020 stabilește, în articolul VI, procedura în baza căreia articolul II din OUG 30/2020 se poate aplica:

(1) În vederea aplicării art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, persoanele îndreptăţite transmit agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, prin poşta electronică, documentele doveditoare, după cum urmează:
a) pentru persoanele aflate în plata drepturilor, copia documentului care atestă că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020;
b) pentru persoanele care urmează să solicite drepturile, documentele doveditoare prevăzute de art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi copia documentului care atestă că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020.

(2) Documentul care atestă că se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2020 poate fi, după caz, certificatul medical sau adeverinţa de la angajator.

(3) Pentru situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, documentul doveditor poate fi adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe propria răspundere a persoanei că se află în una dintre aceste situaţii. În cazul în care persoana depune declaraţia pe propria răspundere, agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică în registrul general de evidenţă a salariaţilor veridicitatea celor declarate.

 

Ar trebui să depun actele pentru stimulent de insertie în perioada de criză. Pot să mai rămân în concediu creștere copil?

În Ordonanța de Urgență 32/2020, articolul VI, alineatul 5 se menționează:
(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) art. VI pot opta între acordarea stimulentului de inserţie sau reîntoarcerea în concediul pentru creşterea copiilor şi acordarea indemnizaţiei aferente acestuia.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5) persoana îndreptăţită transmite, prin poşta electronică, la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti numai cererea prevăzută la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dacă terminarea perioadei de criză coincide și cu terminarea concediului de creștere copil și revin la serviciu, pot depune actele pentru stimulent de insertie?

(2) În cazul în care, după perioada prevăzută la alin. (1), persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, atunci stimulentul de inserție se acordă, potrivit legii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate. – se arată în OUG 32/2020.

 

Ce se întâmplă cu luna tatălui dacă mama optează pentru stimulent de insertie?

Conform legii, tatăl are dreptul la minim 30 de zile de concediu creștere copil.
OUG 111/2010, articolul 11:

(1) Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează: 

a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

Conform aceleiași Ordonanțe de Urgență, pentru acordarea stimulentului de insertie mama (persoana care este  îndreptăţită să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului) trebuie să revină la serviciu cu 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului.

Așadar, revenind la întrebare, dacă tatăl intră în concediu creștere copil până când acesta împlinește vârsta de 2 ani, iar mama și-a început activitatea la 1 an si 10 luni ale copilului și a depus actele pentru stimulent de insertie, aceasta nu va pierde stimulentul, ci va primi imediat ce tatăl își reia activitatea.

Mama trebuie să anunțe reluarea activităţii la sediul Direcției de Asistență Socială în maxim 15 zile lucrătoare de la această dată, printr-o declaraţie scrisă însoţită de copii ale actului de identitate și certificat naștere copil.

 

Pot să iau stimulent de insertie daca tatăl renunță la luna lui?

În luna tatălui, mama nu poate lua stimulent de insertie, indiferent dacă tatăl optează sau nu să-și ia acest drept, conform  OUG 111/2010, art. 12, pct. 7.

(7) În situația prevăzută la alin. (1) indiferent dacă celălalt părinte alege sau nu să beneficieze de concediul de cel puțin o lună potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență, pe această perioadă stimulentul de inserție nu se acordă”.

 

Dacă revin la serviciu cu 90 de zile înainte de a împlini copilul doi ani, pot să iau stimulent de insertie fără întrerupere?

Hotărârea de Guvern 52/2011, art. 4, alin. 6 precizează  că dacă mama revine la serviciu cu cel puțin 90 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, prevederile referitoare la luna celuilalt părinte nu se mai aplică. Stimulentul de inserție se acordă fără nicio întrerupere până la 3 ani.

 

În situația în care tatăl stă în concediu creștere copil până la cei doi ani ai copilului, mai poate lua stimulent de insertie?

Condiția pentru a primi stimulent de insertie este ca unul dintre părinți să se întoarcă la serviciu cu cel puțin 60 de zile înainte de a împlini copilul doi ani. Prin urmare dacă tatăl stă în CIC până la doi ani ai copilului, mama se poate întoarce la serviciu și poate depunere dosarul pentru stimulent de insertie pe care îl va lua când tatăl nu va mai primi indemnizație de crestere copil.  În acest caz, tatăl care a stat în CIC până la doi ani ai copilului nu mai poate depune dosarul pentru stimulent de insertie.

 

Am reînceput serviciul după 1 an și 10 luni de concediu de crestere copil și am început să beneficiez de stimulentul de insertie. După 6 luni de la reînceperea serviciului am intrat în concediu medical prenatal pentru al doilea copil. Ce se întâmplă în acest caz? Mai beneficiez de stimulent de insertie?

Trebuie să depui cerere de suspendare stimulent de insertie când ai intrat în concediu medical prenatal. De preferat în aceeași zi sau cât mai repede posibil. Pe durata celor 126 de zile nu ai dreptul la stimulent. Poți da email la apismb@mmanpis.ro.

 

Pot să iau stimulent dacă sunt PFA?

Condiția este să obții venituri supuse impozitării. Nu conteaza sub ce formă. Discută această situație și cu Direcția de Asistență Socială sau cu reprezentanții primăriei din orașul/sectorul unde locuiești.

 

Pot să fiu concediată în timpul plății stimulentului de insertie?

Legea nr. 89/2019 care modifică Ordonanța de Urgență 111/2010 stabilește că este interzisă concedierea salariatului/salariatei care se află în plata stimulentului de inserție timp de 6 luni după revenirea definitivă în unitate.


Dreptul la stimulent de insertie îți revine după ce ai beneficiat de concediu creștere copil și te-ai întors la serviciu cu minimum 60 de zile înainte de a împlini copilul doi ani. În situații excepționale cum este starea de urgență, este indicat să te interesezi la Direcția de Asistență Socială sau la primăria din sectorul/orașul unde locuiești ce norme se aplică și ce documente trebuie să depui pentru a beneficia de acest drept în continuare. Ține minte că pentru un copil, poți primi o singură indemnizație din partea statului, într-o anumită perioadă de timp și orice modificare (cum ar fi încetarea realizării veniturilor supuse impozitului pe venit sau intrarea în concediu de maternitate) trebuie anunțată autorităților.

 

Ți-a plăcut articolul? Citește și:

Ce trebuie să știi despre luna tatălui

A ales să fie propriul șef după concediul de maternitate

A fost util articolul? 4
stimulent de insertie

Leave a Reply