• 11 Jun. 2020
 • 7 min

Contract de muncă pe perioadă determinată – Tot ce trebuie să știi

contract de munca pe perioada determinata

Contextul actual te poate îndemna să accepți un job sezonier și să închei un contract de munca pe perioada determinata. Sau te poți afla în situația în care acest contract este suspendat în perioada șomajului tehnic. În oricare dintre aceste cazuri este bine să-ți cunoști drepturile și să știi cum să acționezi. Iată cele mai importante prevederi legale, dar și răspunsurile la întrebările despre contract de munca pe durata determinata, oferite de avocat doctor Răzvan Vasiliu, partener al Casei de avocatura Vasiliu Miclea.

Articolul 12 alin. 1 din Codul Muncii precizează că orice contract de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Prin excepție, se poate încheia și contract de munca pe perioada determinata, în condițiile expres prevăzute de lege.

Citește și despre contract de colaborare!

Contract de munca pe perioada determinata. Durata pe care poți avea acest tip de contract

În Codul Muncii, articolul 82,  alineatul 2, se specifică că acest contract se încheie numai în formă scrisă. Ca în cazul oricărui contract de muncă, trebuie să fie menționate drepturile și obligațiile atât ale angajatului, cât și ale angajatorului pe care trebuie să le parcurgi înainte de a-l semna. Verifică neapărat și dacă durata menționată în contract este cea discutată cu angajatorul.
Vestea bună este că un contract pe o perioadă determinată poate fi doar începutul colaborării tale cu un angajator (durata contractului poate fi prelungită până la 36 de luni) sau chiar poți trece la contract pe perioadă nedeterminată, cu acordul scris al părților. 

Art. 82 . [forma și condițiile contractului individual de munca pe durata determinata]

(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

(3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, în condițiile prevăzute la art. 83, si după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

(4) Între aceleași părți se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durata determinată.

(5) Contractele individuale de muncă pe durata determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. 

Așadar, 36 de luni este durata maximă pe care poate fi încheiat un contract pe durată determinată, conform articolului 84 din Codul Muncii. Dacă ai încheiat contract pe perioadă determinată pentru a ține locul unui unui salariat,  al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

 

Situații în care angajatorul îți poate propune să încheiați un contract de munca cu durata determinata, conform articolului 83 din Codul Muncii:

 • înlocuiești un salariat care are contractul de muncă suspendat;
 • angajatorul își modifică temporar activitatea;
 • desfășori activități cu caracter sezonier;
 • urmează să te pensionezi pentru limita de vârstă în termen de 5 ani de la data angajării;
 • ocupi funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
 • ești pensionar și poți cumula pensia cu salariul;
 • în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe

 

Care este perioada de probă pentru un contract de munca pe perioada determinata?

Această perioadă este stabilită în funcție de perioada pe care este încheiat acest contract. Conform articolului 85 din Codul Muncii, salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;

d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

 

Aș putea fi tratat altfel de către angajator pentru că am contract de munca pe perioada determinata?

Codul Muncii reglementează acest aspect. În articolul 87, alineatul 1 se menționează că salariații cu contract individual cu contract de muncă pe durată determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât salariații permanenți comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective. Același articol din Codul Muncii specifică și ce înseamnă salariat comparabil: (2) În sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract individual de muncă este incheiat pe durată nedeterminată și care desfășoară aceeași activitate sau una similară, în aceeași unitate, luând în considerare calificarea/aptitudinile profesionale.

 

Șanse egale de muncă și tratament ca la un contract de munca pe perioada nedeterminata

Dacă ești angajat cu contract individual de munca pe durata determinata, angajatorul este obligat să te informeze despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale, şi să-ți asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului, conform articolului 86, alineatul 1, din Codul Muncii.

 

Întrebări frecvente despre contractul de muncă cu durată determinată. Răspunsurile sunt oferite de avocat doctor Răzvan Vasiliu, specializat în dreptul muncii și partener al Casei de Avocatură Vasiliu Miclea.

 

Angajatorul îmi poate modifica contractul de muncă din perioada nedeterminată în perioadă determinată?

Din punctul meu de vedere, o astfel de modificare este posibilă și legală, atât timp cât ambele părți sunt de acord cu o astfel de modificare. Această opinie are la bază textele legislației muncii care nu prevăd o interdicție expresă în ceea ce privește o astfel de modificare, atât timp cât ea este agreată de ambele părți ale contractului individual de muncă.

Totuși, opinia inspectorilor de muncă este diferită, aceștia nefiind de acord cu o astfel de modificare, deși legislația muncii nu interzice acest lucru. 

În practică, pentru a putea face o astfel de modificare, angajatorii deseori, de comun acord cu angajații încetează contractul individual de muncă pe durată nedeterminată prin acordul părților și încheie un nou contract individual de muncă pe durată determinată.

 

Dacă după un contract de muncă pe perioadă determinată închei un contract pe perioadă nedeterminată, mai am perioadă de probă?

În măsura în care contractul individual de muncă încheiat pe perioadă determinată încetează ca urmare a ajungerii la termen (se împlinește termenul pentru care a fost încheiat), angajatorul are posibilitatea de a insera, într-un nou contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată, o nouă perioadă de probă. Această posibilitate există chiar dacă în fapt angajatul va presta, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, aceleași activități și va avea aceleași atribuții cu cele exercitate în baza contractului individual de muncă, încheiat pe perioadă determinată și încetat.

Dacă, în schimb, durata contractului individual de muncă se modifică din durată determinată în durată nedeterminată, prin act adițional, o nouă perioadă de probă nu poate fi inserat,  atât timp cât nu se modifică funcția angajatului.Ce se întâmplă dacă concediul medical se suprapune cu data de încetare a contractul individual de muncă pe perioadă determinată?

În măsura în care contractul individual de muncă este încheiat pe perioadă determinată, acesta va înceta la data menționată în cuprinsul contractului individual de muncă sau la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

Așadar, dacă un contract individual de munca incheiat pe perioada determinata ajunge la termen în perioada în care raportul de muncă al salariatului este suspendat, în baza unui certificat de concediu medical, acesta va înceta de drept.

 

Am contract de munca pe perioadă determinată de 3 luni, încheiat pentru perioada 11.04– 11.07.2020. Am intrat însă în șomaj tehnic de la 1 mai 2020 până pe 15 iunie. Ce se va întampla cu contractul meu de muncă? Se va prelungi cu perioada de șomaj tehnic sau înceteaza 11 iulie 2020? 

Contractul individual de muncă va înceta de drept la data de 11.07.2020, ca urmare a ajungerii la termen și nu se va prelungi cu perioada în care angajatul s-a aflat în șomaj tehnic. Ceea ce primează este voința părților, la momentul încheierii contractului individual de muncă, de a se afla într-o relație de muncă pentru o perioadă determinată de timp, respectiv până la data de 11.07.2020, în exemplul dat.

 

Persoanele încadrate cu contract individual de munca cu durata determinata beneficiază de șomaj? 

Atât timp cât este îndeplinită condiția realizării stagiului de cotizare, de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii de șomaj, o persoană a cărei contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată a încetat, ca urmare a ajungerii la termen a contractului, va beneficia de indemnizația de șomaj.

 

Pot lucra part-time pe un contract pe perioadă determinată?

Prevederile Codului Muncii sunt cât se poate de clare în această privință și permit încadrarea salariaților cu fracțiune de normă pe durată determinată, în baza contractelor individuale de muncă cu timp parțial. Așadar, poți fi angajat pe durată determinată persoane în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.

 

Sunt însărcinată și am contract de muncă pe perioada determinata. Angajatorul poate încheia contractul de muncă în această situație?

 

Contractul individual de muncă, încheiat pe perioadă determinată, va înceta la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat sau la data menționată expres în cuprinsul documentului, chiar dacă salariata este însărcinată sau raportul său de muncă este suspendat din alte motive.

 

Pot să închei un contract de munca cu durata determinata cât timp mă aflu în concediu creștere copil? Contractul suspendat este la o altă companie și nu-mi doresc să închei colaborarea cu acea companie. Aș putea pierde indemnizația de creștere copil?

Poți lucra în baza unui contract de munca pe perioada determinata dacă respecți aceste prevederile din Ordonanța de Urgență 111/ 2010: Prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (2) lit. i), alin. (3) al aceluiași articol prevede că plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășeste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) din OUG 111/2010 (5 x 2,5 x 500 lei = 6250 lei). Precizăm ca majorarea plafonului de la 3 la 5 indemnizații minime s-a realizat prin Legea 89/2019.

 

Există directive europene pentru prevenirea abuzurilor pe care le pot săvârși angajatorii în cazul contractelor de munca pe perioada determinata și pentru apărarea drepturilor angajaților?

Atât legislația națională, cât și cea europeană conțin prevederi care protejează angajații încadrați în muncă, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată.

Din punctul de vedere al legislației europene, Directiva 1999/70/CE  privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP stabilește cerințele minime legate de munca pe durată determinată, astfel încât să se asigure egalitatea de tratament pentru lucrători și să se împiedice abuzurile care pot rezulta din folosirea raporturilor sau contractelor de muncă pe durată determinată succesive. 

În ceea ce privește legislația națională, prin dispozițiile Codul Muncii au fost transpuse prevederile Directivei europene. În baza legislației naționale, angajații încadrați cu contract individual de muncă încheiat pe durată determinată beneficiază de aceleași drepturi și de aceeași protecție ca salariații angajați în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Este important de reținut faptul că durata contractului individual de muncă nu poate sta la baza unor diferențieri de tratament între angajați.

Contractul de muncă pe perioadă determinată îți oferă ocazia de a câștiga experiență, de a-ți completa veniturile și chiar poate fi începutul unei colaborări pe termen lung cu o companie. Reține că, prin încheierea acestui tip de contract, ai aceleași drepturi legale ca angajații cu un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, diferențele constând în durata contractului și în faptul că data de încheiere a raporturilor de muncă prevalează în situații precum șomaj tehnic, concedii, sarcină. Pe eJobs.ro găsești locuri de munca cu caracter sezonier pentru care poți încheia un contract de muncă pe perioadă determinată.

Ți-a plăcut articolul? Citește și: 

Preaviz Codul Muncii – Când te afli între fostul și viitorul job

Contract individual de muncă – încă un pas până la jobul dorit

Ore suplimentare: cum se plătesc și ce trebuie să știi despre ele

 

A fost util articolul? 18
contract de munca
 • AvatarSterie Mihaela zice

  Buna ziua eu lucrez la Ford Craiova și am contract pe perioada determinată imi expira pe 28octombrie și am rămas însărcinată, nu mai vor sa im8 prelungeasca contractul ca sunt însărcinată ce trebuie sa fac cum suntem noi mamele protejate de stat trebuie sa faca o lege sa protejeze și femeile însărcinate

  • Bună, Mihaela,

   Înțelegem situația. Există o prevedere în articolul 39, alineatul 2 din OUG 158/2005, însă face referire doar la femeile însăcinate care-și pierd locul de muncă din motive neimputabile lor, cum ar fi desființarea locului de muncă, reorganizare în companie, faliment.
   Este bine să verifici stadiul cotizărilor tale la sistemul de asigurări sociale și de sănătate. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate îți pot da aceste informații. Poți încheia la CAS o asigurare prin care să plătești contribuțiile necesare pentru concediul de maternitate.
   O soluție ar fi să găsești un loc de muncă remote până la naștere.

   • AvatarClau zice

    Am niste nelămuriri, dacă mă puteți ajuta
    Am fost angajata pe perioada determinata, pt 2 ani dar între timp, persoana pe care o inlocuiam s-au întors la muncă mai exact cu 2 luni înainte de expirarea contractului. Întrebarea mea este:s-a procedat corect faptul ca nu mi-au dat dreptul la indemnizația de șomaj?

    • Bună,

     Indiferent de data la care se întoarce persoana pe care ai înlocuit-o, angajatorul este obligat să respecte termenul de încetare a contractului convenit cu tine în scris.
     Încetarea contractului pe motiv că s-a întors mai devreme persoana pe care ai înlocuit-o nu este un motiv real. Poți discuta cu un avocat specializat în dreptul muncii care te va ghida în acest caz.
     Pentru șomaj, ar trebui să te adresezi ANOFM.

 • AvatarAlina. B zice

  Buna ziua. Am avut la un angajator 7 contracte succesive pe durata determinata part-time, iar in ultimele 2 timp complet. Ele se terminau vara si incepeau din nou in septembrie. Odata cu pandemia, nu mi s-a mai reinnoit contractul, pe motiv ca s-a restrans activitatea, in schimb pe postul meu a aparut un tanar angajat, care era tot part-time. Toamna, angajatorul a scos la concurs posturi, despre care nu am avut cunostinta. Mentionez ca a fost in 2020. Fiind luata prin surprindere, am tot asteptat sa mi se ofere macar cateva ore de colaborare, ceea ce nu s-a intamplat. Ce drepturi as avea in acest caz? Stiu ca trebuia sa actionez imediat, in toamna lui 2020, cand m-am trezit fara loc de munca. Contractele nu specificau angajamentul din partea angajatorului sa fie reinnoite.

 • AvatarGeanina zice

  Bună ziua,

  Am niste nelămuriri, dacă mă puteți ajuta
  Am fost angajata pe perioada determinata, pt 2 ani dar între timp, persoana pe care o inlocuiam s-au întors la muncă.
  Cei de la HR, mi-au spus că vor să îmi facă un alt contract pe perioadă determinată în care voi inlocui o altă persoană ce urmează să vină la anul in iunie
  Întrebările pe care le am:
  1. Nu se poate face un act adițional la contractul deja existent?
  2.Daca se face alt contract, mai beneficiez de zilele de concediu pentru cele 15 luni de muncă? Sau sunt zile pierdute?
  3. Dacă nu mi se mai dă dreptul la concediu și se face un nou contract, zilele de concediu neefectuate nu ar trebui să fie plătite?

  Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri

  • Bună, Geanina,

   În privința actului adițional la contract îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.
   Dacă se face alt contract pierzi zilele de concediu de odihnă. Ele trebuie luate până la încetarea prezentului contract sau plătite.

 • AvatarIuliana zice

  Buna ziua. Pot beneficia de somaj dupa ce termin concediul de creștere copil, în condițiile în care am avut contract de muncă pe perioada determinată care a expirat la 2 luni după naștere ? Precizez ca la acest loc de muncă am avut 6 luni cotizare, restul am fost in concediu supraveghere copil ( covid) ,apoi am intrat in prenatal. Anterior acestui loc de muncă, am avut altul unde am lucrat 2 ani. Am doar o lună întrerupere între un loc de muncă și celălalt.

  • Bună, Iuliana,

   Îți recomandăm să te adresezi ANOFM și să prezinți toate documentele care atestă vechimea ta în muncă.

 • AvatarFodor Magdolna zice

  Buna ziua, am un contract de munca pe perioada determinata (in gradinita), pana la data de 31.08.2021. Incepand cu data de 17 iulie am intrat in concediul prenatal. Contractul mea de munca inceteaza pe data de 31.08.2021? Cand ma duc la medic sa-mi prelungeasca concediul prenatal, imi cere adeverinta de la anagajator. Daca mi-se inceteaza contractul, cine imi da adeverinta?

  • Bună,

   Discută prima dată cu angajatorul. Dacă el nu mai poate emite adeverința, Casa de Asigurări de Sănătate va prealua această responsabilitate.

 • AvatarTeodorescu zice

  Buna ziua. Am fost angajata bibliotecar într o școală pe perioada determinată. Pentru a schimba contractul pe perioada nedeterminată trebuie sa susțin din nou concurs?

  • Bună ziua,

   Este important să discutați cu managementul și să aflați condițiile în care puteți schimba durata contractului.

 • Avatarzenovei zice

  Sunt angajata cu contract pe pertioada determinata din anul 2018 in aceeasi companie ,ultima prelungire expirand in 31.03.2022. Sunt modificari care cred ca vor afecta prelungirea contractului meu. Intrebarea este:cu cat timp inainte este obligat angajatorul sa ma anunte ca nu se va proceda la o noua prelungire a contractului? multumesc.

  • Bună, Nicoleta,

   Din informațiile noastre, nu există un termen în această situație. Cel mai bine este să deschizi tu o discuție cu angajatorul cât mai curând, pentru a ști exact ce planuri are.

 • AvatarSabina zice

  Buna seara,as avea o intrebare m-am angajat de curand in 01.02.2022 pe perioada determinata pana in 04.03.2023 cand expira certificatul de handicap(asistent personal la un copil cu handicap),dupa ce m-am angajat am aflat ca sunt insarcinata in 7 saptamani intrebarea mea ar fi daca o sa iau indemizatia de crestere copil si cand ar trebuit sa anunt ca sunt insarcinata la locul de munca?
  Intre fostul loc de munca si actualul a fost o pauza de 2 luni de zile.
  Multumesc anticipat pentru raspuns!

  • Bună, Sabina,

   Poți anunța când te simți confortabil, dar de preferat cât mai curând. Pentru indemnizație creștere copil trebuie să fi lucrat 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Poți solicita un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarSimina zice

  Buna ziua!
  O sa semenz un contract pe o perioada determinata de 4 luni. Lucrez de cateva zile, dar inca nu am semnat. Pot sa imi dau demisia in acest timp de 4 luni si sa plec la un alt angajator? Va trebui sa stau in perioada de preaviz? (stiam ca in primele 3 luni pot renunta eu ca angajat sau angajatorul la mine fara a fi nevoie de preaviz. Va multumesc

  • Bună, Simina,

   Da, în perioada de probă, poți renunța oricând la job, îți poți da demisia, fără să fie nevoie să stai în preaviz.

   Art. 31 din Codul Muncii:
   (3) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Leave a Reply